dissabte, 31 de desembre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què és aquest món?  Respòs:  -Presó dels amadors, servidors, de mon amat.  -E qui els met en presó?  Respòs: -Consciència, amor, temor, renunciament, contrició, companyia d'àvol agent; e és treball sens guardó, on és puniment.

divendres, 30 de desembre de 2016

amic i amat

Amor escalfava e aflamava l'amic en membrança de son amat; e l'amat lo refredava ab llàgremes e plors, e ab oblidament dels delits d'aquest món, e ab renunciament dels vans honraments. E creixien les amors com l'amic membrava per qui sostenia llangors, tribulacions, ni los hòmens mundans per qui sostenien treballs, persecucions.

dijous, 29 de desembre de 2016

amic i amat

Embriagava's l'amic de vi, qui membrava, entenia e amava l'amat. Aquell vi amarava l'amat ab sos plors e ab les llàgremes de son amic.

dimecres, 28 de desembre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: per què parles tan subtilment ?  Respòs:  -Per ço que sia ocasió a exalçar enteniment a les noblees de mon amat, e per què per més homes sia honrat, amat e servit.

dimarts, 27 de desembre de 2016

amic i amat

Encontraren-se dos amics; la un mostrava son amat, e l'altre l'entenia. E era qüestió qual d'ambdós era pus prop a son amat. E per la solució l'amic havia coneixença de la demostració de trinitat.

dilluns, 26 de desembre de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic amor en qual era major: o en l'amic qui vivia, o en l'amic qui moria. Respòs que en l'amic qui moria.  -Per què?  -Per ço cor no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho ésser en amic qui viu per amor.

diumenge, 25 de desembre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: què és religió?  Respòs: -Nedeetat de pensa, e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.

dissabte, 24 de desembre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què és religió ?  Respòs:  -Nedeetat de pensa, e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.

divendres, 23 de desembre de 2016

amic i amat

Era l'amic dintre e defora cobert d'amor, e anava cercar son amat. Deia-li amor:  -On vas, amador ?
Respòs:  -Vaig a mon amat per ço que tu sies major.

dijous, 22 de desembre de 2016

amic i amat

 Anava l'amic consirós en son amat, e atrobà en la via grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; e l'amic, per ço cor atrobava plaer en son amat, no respòs a ço que li demanaven, e dix que per ço que no es llunyàs de son amat no volia respondre a llurs paraules.

dimecres, 21 de desembre de 2016

amic i amat

 Estava l'amic un dia en oració e sentí que sos ulls no ploraven; e per ço que pogués plorar tramès sa cogitació cogitar en diners, fembres, fills, viandes, vanaglòria; e atrobà en son enteniment que més gents han de servidors cascuna de les coses damunt dites, que no ha son amat. E per açò foren sos ulls en plors, e sa ànima en tristícia e dolor.

dimarts, 20 de desembre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: qual és la major e la pus noble amor que sia en creatura ?  Respòs:  -Aquella qui és una ab lo creador.  -Per què ?  -Per ço cor lo creador no ha en què pusca fer pus noble creatura.

dilluns, 19 de desembre de 2016

amic i amat

Amava la volentat de l'amic si mateixa, e l'enteniment demanà-li si era pus semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, com sia cosa que son amat sia pus amant si mateix que nulla altra cosa. E per açò é qüestió segons qual responsió la volentat poc respondre a l'enteniment pus vertaderament.

diumenge, 18 de desembre de 2016

amic i amat

 El dia del judici dirà l'amat que hom triï a una part ço que en aquest món li ha donat, e a altra part sia triat ço que hom ha donat al món, per ço que sia vist com coralment és estat amat, ni qual dels dos dons és pus noble e de major cantitat.

dissabte, 17 de desembre de 2016

amic i amat

Angoixós e plorós anava l'amic encercar son amat per vies sensuals e per carreres entel·lectuals. E és qüestió en qual dels dos camins entrà primerament dementre cercava son amat, ni en qual l'amat se mostrà a l'amic pus declaradament.

divendres, 16 de desembre de 2016

amic i amat

Teologia e Filosofia, Medicina e Dret encontraren l'amic qui els demanà de noves si havien vist son amat. Teologia plorava, Filosofia dubtava, Medicina e Dret s'alegraven. E és qüestió què significava cascú dels quatre significats a l'amic qui va cercar son amat.

dijous, 15 de desembre de 2016

CLOENDA DE L'ANY LLULL


El dimarts 13 es va clausurar oficialment l´any Llull  al TNC en un acte on se´l va evocar a través d´una sel·lecció dels seus textos, alguns recitats en llengua original , d´ altres acompanyats de música del seu temps. També es van sentir poemes sobre Llull escrits per poetes com Verdaguer interpretats per Maria del Mar Bonet i de Joan Vinyoli.

Un espectacle presidit pel president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont , el qual va destacar de Llull la seva ment oberta a d´altres cultures. També va adreçar unes paraules el conseller de Cultura Santi Vila que va fer una valoració molt positiva de la varietat i quantitat d´actes celebrats durant aquest any. Personalment, sense haver vist cap programació general, tinc la percepció que s´han fet més actes a l´estranger que a Catalunya, no sé quants actes s´han fet a les Illes Balears.
 
Els actes que jo he assistit : Exposició sobre  el seu pensament al CCCB, mostres dels seus llibres a diferents biblioteques, concerts de música del seu temps, i la més aviat fallida pel·lícula-documental de TV3, no deixen de ser actes minoritaris. Intentar que Llull sigui popular és feina perduda. Llull és i ha estat sempre un escriptor i pensador de minories, costa acostar-s´hi.
 
 De Llull admiro la seva perseverança, l´esforç d´anar a contracorrent per demostrar el que pensava, abandonant la seva zona de comfort, aquest anhel de perfecció posat al servei d´un intent de millorar la societat sempre segons el seu punt de vista, és clar.

 I sobretot,hem d´agrair a Llull el fet de tenir un començament molt brillant i consistent de la literatura catalana, cosa insòlita en la majoria de literatures.

amic i amat

Esguardava l'amic si mateix per ço que fos mirall on veés son amat, e esguardava son amat per ço que li fos mirall on hagués coneixença de si mateix. E és qüestió a qual dels dos miralls era son enteniment pus acostat.

dimecres, 14 de desembre de 2016

amic i amat

 Ab frevor e temor anava l'amic en son viatge honrar son amat: frevor lo portava, temor lo conservava. Dementre que l'amic enaixí anava, atrobà sospirs e plors qui li aportaven saluts de son amat. E és qüestió per qual de tots quatre fo mills assolaçat l'amic en son amat.

dimarts, 13 de desembre de 2016

amic i amat

Contemplant l'amic son amat, s'assubtilava en son enteniment, e enamorava's en sa volentat. E és qüestió per qual dels dos assubtilava pus fortment sa remembrança a remembrar son amat.

dilluns, 12 de desembre de 2016

amic i amat

 Denant l'amic deien un jorn mal de son amat, sens que l'amic no hi respòs ni escusà son amat. E és qüestió qual és pus encolpat: o els hòmens qui blasmaven l'amat, o l'amic qui callava e no escusava son amat.

diumenge, 11 de desembre de 2016

amic i amat

Havia l'amic a anar llongues carreres, e dures e aspres; e era temps que anàs per aquelles e que portàs lo gran feix que amor fa portar a sos amadors. E per açò l'amic alleujà sa ànima dels pensaments e els plaers temporals, per ço que el cors pogués portar lo càrrec pus lleugerament, e l'ànima anàs per aquelles carreres en companyia ab son amat.

dissabte, 10 de desembre de 2016

amic i amat

Dormia l'amic considerant en los treballs e els empatxaments los quals ha en servir son amat, e hac paor que ses obres no perissen per aquells empatxaments. Mas l'amat li tramès consciència que el despertà en sos mèrits e en los poders de son amat.

divendres, 9 de desembre de 2016

amic i amat

Perdé l'amic una joia que molt amava; e fóra's desconsolat, tro que son amat li féu qüestió qual cosa li era pus profitable: o la joia que havia, o la paciència que hac en les obres de son amat.

dijous, 8 de desembre de 2016

amic i amat

 Clamava's l'amic a son amat de temptacions qui li venien tots jorns treballar sos pensaments. E l'amat li respòs dient que temptacions són ocasió com hom recorra ab remembrament remembrar Déu; e amar sos honrats capteniments.

dimecres, 7 de desembre de 2016

amic i amat

Cogità l'amic en la mort, e hac paor tro que remembrà la ciutat de son amat, de la qual mort e amor són portals e entrament.

dimarts, 6 de desembre de 2016

amic i amat

En ira s'adormí l'amic, cor temia lo blasme de la gent; e despertà's en paciència, com remembrà llaors de son amat. E és qüestió l'amic de qui hac major vergonya: o de son amat, o de les gents.

dilluns, 5 de desembre de 2016

amic i amat

 Enfre treball e plaer era lo llit de l'amic: ab plaer s'adormia, e ab treball se despertava. E és qüestió a qual d'aquests dos és pus prop lo llit de l'amic.

diumenge, 4 de desembre de 2016

amic i amat

Hac l'amic fam, set, calor e fred, pobresa, nuedat, malaltia, tribulació e fóra finit si no hagués membrança de son amat, qui el sanà ab esperança remembrament, e ab lo renunciament d'aquest món, e ab lo menyspreament del blasme de la gent.

dissabte, 3 de desembre de 2016

amic i amat

Odorà l'amic flors, e remembrà pudors en ric avar, e en luxuriós, e en desconeixent ergullós. Gustà l'amic dolçors, e entès amargors en les possessions temporals, e en l'entrament e iximent d'aquest món. Sentí l'amic plaers temporals, e l'enteniment entès lo breu traspassament d'aquest món e los perdurables turments als quals són ocasió los delits qui a aquest món són agradables.

divendres, 2 de desembre de 2016

amic i amat

 Malalt fo l'amic, e féu testament ab consell de son amat. Colpes e torts lleixà a penediment, penitència; e delits temporals lleixà a menyspreament; a sos ulls lleixà plors, e a son cor sospirs e amors; e a son enteniment lleixà les faiçons de son amat; e a son remembrament la passió que sostenc per sa amor son amat; e a son negoci lleixà l'endreçament dels infeels, qui innorantment van a penediment.

dijous, 1 de desembre de 2016

amic i amat

Oïa blasmar l'amic son amat, en lo qual blasma veia l'enteniment la justícia e la paciència de son amat, cor la justícia punia los blasmadors, e la paciència los esperava a contrició, penediment. E per açò és qüestió en qual dels dos l'amic creia pus fortment.

dimecres, 30 de novembre de 2016

amic i amat

Oïa l'amic paraules de son amat, en les quals lo veia son enteniment, per ço cor la volentat havia plaer d'aquell oïment; e lo remembrament membrava les virtuts de son amat, e los seus prometiments.

dimarts, 29 de novembre de 2016

amic i amat

 Era l'amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà's de son senyor e sa muller e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment.

dilluns, 28 de novembre de 2016

amic i amat

Comprà l'amic un dia de plors per altre dia de pensaments, e vené un dia d'amors per altre de tribulacions; e muntiplicaren ses amors e sos pensaments.

diumenge, 27 de novembre de 2016

amic i amat

 L'amic, ab sa imaginació, pintava e formava les faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures.

dissabte, 26 de novembre de 2016

amic i amat

Tranuitaven e faïen romaries e pelegrinacions los desirers e els remembraments de l'amic en les noblees de son amat, e aportaven a l'amic faiçons, e omplien son enteniment de resplendor, per la qual la volentat muntiplicava ses amors.

divendres, 25 de novembre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: què són treballs, plants, sospirs, plors, tribulacions, perills, en amic?  Respòs:  -Plaer d'amat.  -Per què ?  -Per ço que en sia més amat, e l'amic més guardonat.

amic i amat

Ixen amors d'amors, e pensaments de llanguiments, e plors de llanguiments; e entren amors en amors, e pensaments en plors, e llanguiments en sospirs. E l'amat esguarda's son amic, qui ha per sa amor totes aquestes tribulacions.

dijous, 24 de novembre de 2016

amic i amat

On pus estretes són les vies on l'amic va a son amat, pus amples són les amors; e on pus estretes són les amors, pus amples són les vies. E per açò, en totes maneres ha l'amic per son amat amors e treballs, e llanguiments e plaers e consolacions.

dimecres, 23 de novembre de 2016

amic i amat

 Pujava l'amic los poders de sa ànima, per escala d'humanitat, gloriejar la divina natura; e per la divinal natura davallava los poders de sa ànima per gloriejar en la humana natura de son amat.

dimarts, 22 de novembre de 2016

amic i amat

Pregaven nostra Dona e los àngels e els sants de glòria mon amat; e com remembré l'error en què el món és per desconeixença, membré gran la justícia de mon amat, e gran la desconeixença de sos enemics.

dilluns, 21 de novembre de 2016

amic i amat

Hac l'amat, per sa perfecció, misericòrdia de son amic, e sí hac per les necessitats de son amic. E fo qüestió per qual de les dues raons l'amat perdonà pus fortment les colpes de son amic

diumenge, 20 de novembre de 2016

amic i amat

Humilitat ha humiliat l'amat a l'amic, per contrició; e sí es féu per devoció. E és qüestió en qual d'ambdues l'amat fos pus fortment humilitat a l'amic.

dissabte, 19 de novembre de 2016

amic i amat

-No ha mon amat diferència en humilitat, humil, humilitat, cor tot és humilitat en pura actualitat. E per açò l'amic reprèn ergull, qui vol pujar a son amat aquells qui en est món la humilitat de mon amat a tant honrats, e ergull los ha vestits d'hipocresia, vanaglòria, vanitats.

divendres, 18 de novembre de 2016

amic i amat

 -Amat: si tu ajudes als hòmens justs de llurs mortals enemics, ajuda a muntiplicar mos pensaments en desirar tes honors; e si tu ajudes als hòmens injusts, com recobren justícia, ajuda al teu amic com faça de sa volentat sacrifici a ta llaor, e de son cors, a testimoni d'amor per via de martire.

dijous, 17 de novembre de 2016

amic i amat

 Plorava l'amic, e deia a son amat aquestes paraules: -Amat, no fuist anc avar ni còbeu al teu amic en donar ésser, ni en recrear-lo, ni en donar-li moltes creatures a son servii. Doncs, d'on vendria, amat, que tu, qui est sobirana llibertat, fosses avar a ton amic, de plors, pensaments, llanguiments, saviea e amors, a honrar tes honors ? E per açò, amat, lo teu amic te demana vida llonga, per tal que pusca reebre de tu molts dels dons damunt dits.

dimecres, 16 de novembre de 2016

amic i amat

-Amat, qui en un nom est nomenat hom e Déu! En aquell nom, Jesucrist, te vol ma volentat home de Déu; e si tu, amat, has tant honrat ton amic sens sos mèrits, en nomenar e voler ton nom, per què no honres tants hòmens innorables qui cientalment no són estats tan colpables al teu nom, Jesucrist, con és estat lo teu amic ?

dimarts, 15 de novembre de 2016

amic i amat

 -Amat: anc de tu en ton amic no venc colpa ni falliment, ni en ton amic compliment sens ton do e perdó. E doncs, pus l'amic t'ha en aital possessió, no l'hages en oblit en ses tribulacions ni en son perillament.

dilluns, 14 de novembre de 2016

amic i amat

 -En aquesta llibertat has, amat, perillada ma volentat. Amat: en aquest perill deus remembrar ton amic, qui de sa volentat franca trau servitud a lloar tes honors e a muntiplicar en son cors llanguiments e plors.

diumenge, 13 de novembre de 2016

amic i amat

Mon voler has fet franc a amar tos honraments, e a menysprear tes valors, per ço que pusques a mon voler muntiplicar tes amors.

dissabte, 12 de novembre de 2016

amic i amat

-Amat qui em fas amar: si no m'ajudes, per què em volguist crear ? Ni per què per mi portest tantes llangors, ni sostenguist tan greu passió ? Pus tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar, aïrar, mes colpes e mos defalliments, per ço que mills mos pensaments pusquen pujar a desirar, honrar, lloar tes valors.

divendres, 11 de novembre de 2016

amic i amat

-Posat m'has, amat, enfre mon mal e ton bé. A la tua part sia pietat, misericòrdia, paciència, humilitat e perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contrició, perseverança, membrança, ab sospirs, llàgremes e plors, de la tua santa passió.

dijous, 10 de novembre de 2016

amic i amat

 Mou-se l'amic a ésser per l'acabament de son amat, e mou-se a no ésser per son defalliment. E per açò és qüestió qual dels dos moviments han major apoderament en l'amic naturalment.

dimecres, 9 de novembre de 2016

amic i amat

Per les carreres de vegetació, e de sentiment, e d'imaginació, e d'enteniment, volentat, anava l'amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia l'amic perills e llanguiments per son amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l'entenen a l'amen altament.

dimarts, 8 de novembre de 2016

amic i amat

Creà l'amat e destruí l'amic. Jutjà l'amat, plorà l'amic. Recreà l'amat, glorià l'amic. Fení l'amat sa operació, e romàs l'amic eternalment en companyia de son amat.

dilluns, 7 de novembre de 2016

amic i amat

Anc ver no fo ço en què mon amat no fo, e fals és ço en què mon amat no és, e fals serà ço en què mon amat no serà. E per açò de necessitat és que sia veritat tot quant serà, ni fo, ni és, si mon amat hi és, e per açò fals és qui és en ver on mon amat no és, sens que no se'n segueix contradicció.

diumenge, 6 de novembre de 2016

amic i amat

 -Amat: veritat visita la construcció de mon cor, e puja aigua a mos ulls com ma volentat l'ama; e cor la tua veritat és sobirana, puja veritat sajús ma volentat, a honrar tos honraments, e davalla-la a desamar mos defalliments.

dissabte, 5 de novembre de 2016

amic i amat

 -Lo teu poder, amat, me pot salvar per benignitat, pietat e perdó, e pot-me damnar per justícia e per colpes de mos falliments. Complesca ton poder ton voler en mi; cor tot és compliment, sia que em dons salvació o damnament.

divendres, 4 de novembre de 2016

amic i amat

 -Si tu, amat, saps mi pecador, sí et fas tu piadós e perdonador. E per ço que saps en tu est mellor que mi, doncs jo sé en tu perdó e amor, pus que tu fas saber a mi contrició, e dolor, e desire de prendre mort per lloar ta valor.

dijous, 3 de novembre de 2016

amic i amat

-Sobirà bé és lo bé de mon amat, qui és bé de mon bé; cor és bé mon amat sens altre bé, cor si no ho fos, mon bé fóra d'altre bé sobirà. E cor no ho és, sia doncs tot lo meu bé despès en esta vida, a honrar lo sobirà bé, cor enaixí cové.

dimecres, 2 de novembre de 2016

amic i amat

 -Lo meu amat és un, e en sa unitat s'uneixen en una volentat mos pensaments e mes amors; e la unitat de mon amat abasta a totes unitats e a totes pluralitats; e la pluralitat qui és en mon amat abasta a totes unitats e pluralitats.

dimarts, 1 de novembre de 2016

amic i amat

 -Eternalment comença, e ha començat e començarà mon amat; e eternalment no comença ni ha començat ni començarà . E aquests començaments no són contradicció en mon amat, per ço cor és eternal, e ha en si unitat e trinitat.

dilluns, 31 d’octubre de 2016

amic i amat

- Amat: en la tua granea fas grans mos desirers, e mos pensaments, e mos treballs; cor tant és gran, que tota res és gran que de tu ha membrança, e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments, manaments.

diumenge, 30 d’octubre de 2016

amic i amat

 Alegrava's l'amic cor era son amat, cor per son ésser és tot altre ésser esdevengut, e sostentat, e obligat, e sotsmès a honrar, servir, l'ésser de son amat, qui per null ésser no pot ésser delit, ni encolpat, ni minvat ni crescut.

dissabte, 29 d’octubre de 2016

amic i amat

Perillava l'amic en lo gran pèlag d'amor, e confiava's en son amat, qui li acorria ab tribulacions, pensaments, llàgremes e plors, sospirs e llanguiments, per ç cor lo pèlag era d'amors, e d'honrar ses honors.

divendres, 28 d’octubre de 2016

amic i amat

Clamava's l'amic, a son senyor, de son amat, e a son amat de son senyor. Deien lo senyor e l'amat:  -Qui fa en nóos departiment, qui som una cosa tan solament ? Responia l'amic e deia que pietat de senyor e tribulació per amat.

dijous, 27 d’octubre de 2016

amic i amat

 Solaç est, amat, de solaç; perquè en tu assolaç mos pensaments ab ton solaç, qui és solaç e confort de mos llanguiments e de mes tribulacions, qui són tribulades en ton solaç con no assolaces los innorants ab ton solaç e con los coneixents de ton solaç no enamores pus fortment a honrar tos honraments.

dimecres, 26 d’octubre de 2016

amic i amat

-Amat: en lo carçre d'amor me tens enamorat ab tes amors, qui m'han enamorat de tes amors, per tes amors e en tes amors. Cor àls no est mas amors, en les quals me fas estar sol e ab companyia de tes amors e de tos honraments. Car tu est sol en mi sol, qui són solitari ab mos pensaments, con la solitat tua, sola en honors, m'haja sola a lloar e honrar ses valors sens temor dels desconeixements qui no t'han sol en llurs amors.

dimarts, 25 d’octubre de 2016

amic i amat

-Glòria est, amat, de ma glòria; e ab ta glòria e en la glòria, dónes glòria a ma glòria, qui ha glòria de ta glòria. Per la qual tua glòria, me són glòria egualment los treballs e los llanguiments qui em vénen per honrar ta glòria ab los plaers e els pensaments qui em vénen de ta glòria.

dilluns, 24 d’octubre de 2016

amic i amat

Alt est, amat, en tes altees, a les quals exalces ma volentat, exalçada en ton exalçament ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments e per ço que la volentat n'haja exalçat enamorament e la memòria n'haja alta remembrança.

diumenge, 23 d’octubre de 2016

amic i amat

-Amat -deia l'amic-, a tu vaig e en tu vaig, car m'apelles. Contemplar vaig contemplació, ab contemplació de ta contemplació. En ta virtut só, e ab ta virtut venc, d'on prenc vertut. Salut-te ab ta salutació, qui és ma salutació en ta salutació, de la qual esper salutació perdurable en benedicció de ta benedicció, en la qual beneït són en ma benedicció.

dissabte, 22 d’octubre de 2016

amic i amat

Cridava l'amat son amic, e ell li responia dient:  -Què et plau, amat qui est ulls de mos ulls, e pensaments de mos pensaments, e compliment de mos compliments, e amor de mes amors, e encara començament de mos començaments?

divendres, 21 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll, digues: què és amor?  Respòs que amor és aquella cosa qui los francs met en servitud e a los serfs dóna llibertat. E és qüestió a qual és pus prop amor: o a llibertat, o a servitud.

dijous, 20 d’octubre de 2016

amic i amat

. Los treballs e les tribulacions que l'amic sostenia per amor, l'alteraren e l'enclinaren a impaciència; e reprès-lo l'amat ab sos honraments e ab sos prometiments, dient que poc sabia d'amor qui s'alterava per maltrets ni per benanança. Hac l'amic contrició e plors, e pregà son amat qui li retés amors.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll: saps què és viltat?  -Vils pensaments.  -E què és lleialtat?  -Temor de mon amat, nada de caritat e de vergonya, qui tem blasme de les gents.  -E què és honrament?  Respòs:  -Cogitar mon amat, e desirar e lloar sos honraments.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: has vist home qui sia orat?  Respòs que ell havia vist un bisbe qui havia a sa taula molts anaps e moltes escudelles e talladors d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.

dilluns, 17 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, amador: què és valor? Respòs que lo contrari de la valor d'aquest món, la qual és desirada per los falsos amadors vanagloriosos, qui volen valer havents desvalor e per ésser perseguidors de valor.

diumenge, 16 d’octubre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: qual cosa és major: o diferència, o concordança ? Respòs que, fora son amat, diferència era major en pluralitat, e concordança en unitat, mas en son amat eren eguals en diferència e unitat.

dissabte, 15 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs que possibilitat era major en creatura, e impossibilitat en son amat; con sia cosa que possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.

divendres, 14 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: en què comença saviea? Respòs: -En fe e en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre los secrets de mon amat. -E fe e devoció, d'on han començament ? Respòs:  -De mon amat, qui inlumena fe e escalfa devoció.

dijous, 13 d’octubre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: en què has coneixença que la fe catòlica sia vera, e la creença dels jueus e dels sarraïns sien en falsetat e error? Respòs: -En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis .

dimecres, 12 d’octubre de 2016

amic i amat

 Escusava l'amic son amat a aquells qui deien que el món és eternal, dient que son amat no hagra justícia perfeta si no retés a cascuna ànima son cors; a lo qual no fóra bastant lloc ni matèria ordial; ni el món no fóra ordenat a una fi tan solament si fos eternal; e si no ho fos, defallira en son amat perfecció de volentat, saviea.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

amic i amat

Veia l'amic que el món és creat, com sia cosa que eternitat se convenga mills ab son amat, qui és essència infinida en granea e en tota perfecció, que ab lo món, qui ha cantitat finida. E, per açò, en la justícia de son amat veia l'amic que l'eternitat de son amat cové ésser davant a temps e a cantitat finida.

dilluns, 10 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què és pecat?  Respòs:  -Entenció girada e enversada contra la final entenció e raó per què mon amat ha creades totes coses.

diumenge, 9 d’octubre de 2016

amic i amat

 Bevia l'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llavà los peus a son amic, qui moltes vegades ha oblidats, menyspreats, sos honraments; per què lo món és en defalliment.

dissabte, 8 d’octubre de 2016

amic i amat

Bastia e obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab amor, pensaments, plants, plors e llanguiments l'obrava; e ab plaers, esperança, devoció, l'ornava; e ab fe, justícia, prudència, fortitudo, temprança, la guarnia.

divendres, 7 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Preïca, foll, e digues paraules de ton amat. Plora, dejuna!  Renuncià al món l'amic, e anà cercar son amat ab amor, e lloava-lo en aquells llocs on era deshonrat.

dijous, 6 d’octubre de 2016

amic i amat

 E demanaren a l'amic si volia vendre son desirer; e ell respòs que venut l'havia a son amat per un tal diner que tot lo món ne poria ésser comprat.

dimecres, 5 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanava l'amat a les gents si havien vist son amic, e ells demanaren-li les calitats de son amic; e l'amat dix que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós, e llanguia tots jorns per sa amor.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

REVISTA ARGUS


Resultat d'imatges de llull UOC
Un enllaç a la revista ARGUS, de la UOC, amb informació diversa sobre Llull:

http://lletra.uoc.edu/ca/argus-joan-santanach

amic i amat

 Nodria l'amat son amic a amar; e amor ensenyava-li a perillar, e paciència l'adoctrinava con sostengués treballs per l'amor d'aquell a qui s'és donat per servidor.

dilluns, 3 d’octubre de 2016

amic i amat

. L'amat e amor vengren veer l'amic qui dormia. L'amat cridà a son amic, e amor lo despertà. E l'amic obeí a amor, e respòs a son amat.

diumenge, 2 d’octubre de 2016

amic i amat

Ab llàgremes de sos ulls recontava l'amic la passió e la dolor que son amat sostenc per sa amor; e ab tristícia, pensaments, escrivia les paraules que deia; e ab misericòrdia, esperança, se conhortava.

dissabte, 1 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanaren perdó a l'amic per amor de son amat; e l'amic no tan solament perdonà ans los donà si mateix e sos béns.

divendres, 30 de setembre de 2016

amic i amat

 Anava l'amic demanar almoina per les portes, per ço que remembràs l'amor de son amat a sos servidors, e per ço que usàs d'humilitat, pobretat paciència, qui són coses agradables a son amat.

dijous, 29 de setembre de 2016

amic i amat

Temptà amor l'amic de saviesa, e féu-li qüestió si l'amat l'amava més en pendre sa natura o en recrear-lo. E l'amic fo embarbesclat, tro que respòs que la recreació se convenc a esquivar malanança, e l'encarnació a donar benanança. E de la responsió fo feta altra qüestió: qual fo major amor.

dimecres, 28 de setembre de 2016

amic i amat

Lloava e amava l'amic son amat com l'havia creat e li havia donades totes coses; e lloava'l e amava'l com li plac pendre sa semblança e sa natura. E d'açò cové ésser feta qüestió qual llaor e amor deu haver major perfecció.

dimarts, 27 de setembre de 2016

amic i amat

 L'amic lloava lo poder, e el saber e el voler de son amat, qui havien creades totes coses, enfora pecat; lo qual pecat no fóra sens lo poder, e el saber e el voler de son amat; al qual pecat no són ocasióo lo poder, ni el saber ni el voler de son amat.

dilluns, 26 de setembre de 2016

amic i amat

Veia l'amic en nombre d'un o de tres major concordança que en altre nombre, per ço cor tota forma corporal venia de no ésser a ésser per lo nombre damunt dit. E per açò l'amic esguardava la unitat e la trinitat de son amat per la major concordança de nombre.

diumenge, 25 de setembre de 2016

amic i amat

Lloava l'amic son amat, e deia que si son amat ha major possibilitat a perfecció e major impossibilitat a imperfecció, cové que son amat sia simple, pura, actualitat en essència e en operació. On, dementre que l'amic enaixí lloava son amat, li era revelada la trinitat de son amat.

dissabte, 24 de setembre de 2016

amic i amat

Si fos falsetat ço per què l'amic pot més amar son amat, fóra veritat ço per què l'amic no pot tant amar son amat; e si açò fos enaixí, seguira's que defalliment fos de major e de veriatat en l'amat, e hagra en l'amat concordança de falsetat e menor.

divendres, 23 de setembre de 2016

amic i amat

Digueren a l'amic que si corrupció, qui és contra ésser en ço qui és contra generació, qui és contra no ésser, era eternalment corrompent corromput, impossible cosa seria que no ésser ni fi se concordàs ab la corrupció ni el corromput. On, per estes paraules, l'amic viu en son amat generació eternal.

ni uns ni altres


No ho he dit abans perquè encara li dono voltes, però, vist que no arribaré a conclusions, he de dir que ignoro que pretenien els qui van idear, realitzar, programar i fer pública la “docuficció” titulada Jo, Ramon Llull. Queda dit.

dijous, 22 de setembre de 2016

amic i amat

Los secrets de son amat veia l'amic, per diversitat, concordança, qui li revelaven pluralitat, unitat en son amat, per major conveniment d'essència sens contrarietat.

dimecres, 21 de setembre de 2016

amic i amat

 Esguardava l'amic son amat en la major diferència e concordança de virtuts, e en la major contrarietat de virtuts e de vicis, e en ésser perfecció, qui es covenen pus fortment sens defalliment e no ésser, que ab defalliment e ab no ésser.

dimarts, 20 de setembre de 2016

amic i amat

 Plorava e havia tristícia l'amic com veia a los infeels innorantment perdre son amat; e alegrava's en la justícia de son amat, que turmentava aquells qui el coneixien e li eren desobedients. E per açò fo-li feta qüestió qual era major: o sa tristícia, o sa alegrança, ni si havia major benanança com veia honrar son amat, o major malanança com lo veia deshonrar.

dilluns, 19 de setembre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què faïa ton amat ans que el món fos?  Respòs:  -Covenia's a ésser per diverses propietats eternals, personals, infinides, on són amic e amat.

diumenge, 18 de setembre de 2016

amic i amat

Vestí's l'amat del drap on era vestit son amic, per ço que fos son companyó en glòria eternalment. E per açò l'amic desirà tots jorns vermells vestiments, per ço que el drap sia mills semblant als vestiments de son amat.

dissabte, 17 de setembre de 2016

amic i amat

 Fa l'amat a son amic tres semblants a si mateix amats, en honraments e valors. E enamora's l'amic de tots tres egualment, jacsia que l'amor sia una tan solament, a significancça de la unitat, una en tres amats essencialment.

divendres, 16 de setembre de 2016

amic i amat

E denant amor està l'amat e detràs l'amat està l'amic. E per açò l'amic no pot pervenir a amor tro que ha passats sos pensaments e sos desirers per l'amat.

dijous, 15 de setembre de 2016

amic i amat

 A la dreta part d'amor està l'amat, e l'amic està a la sinestra; e per açò, sens que l'amic no pas per amor, no pot pervenir a son amat.

dimecres, 14 de setembre de 2016

amic i amat

Sobre amor està molt altament l'amat, e dejús amor està molt baixament l'amic. E amor, qui està en lo mig, davalla l'amat a l'amic, e puja l'amic a l'amat. E del davallament e pujament, viu e pren començament l'amor per la qual llangueix l'amic e és servit l'amat.

dimarts, 13 de setembre de 2016

amic i amat

Sembrava l'amat diverses sements en lo cor de son amic, d'on naixia, e fullava, e floria e granava el fruit tan solament. E és qüestió si d'aquell fruit poden néixer diverses sements.

dilluns, 12 de setembre de 2016

amic i amat

Falses lloadors blasmaven un dia l'amic en presència de son amat. Havia l'amic paciència, e l'amat justícia, saviesa, poder. E l'amic amà més ésser blasmat e reprès, que ésser negú dels falses blasmadors.

diumenge, 11 de setembre de 2016

amic i amat

-Si tu, foll, dius veritat, seràs per les gents ferit, e escarnit, reprès, turmentat e mort.  Respòs:  -Segons aitals paraules, se segueix que si deia falsies, fos lloat, amat, servit, honrat per les gents, e defès dels amadors de mon amat.

dissabte, 10 de setembre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: vols morir?  Respòs que:  -Hoc, en los delits d'aquest món e en los pensaments dels maleïts qui obliden e deshonren mon amat; en los quals pensaments no vull ésser entès ni volgut, pus que no hi és mon amat.

divendres, 9 de setembre de 2016

amic i amat

Estava l'amic un dia denant molts hòmens que son amat havia en est món massa honrats, per ço cor lo deshonraven en llurs pensaments. Aquells menyspreaven son amat e escarnien sos servidors. Plorà l'amic, tirà sos cabells, baté sa cara e rompé sos vestiments; e cridà altament:  -Fo anc fet tan gran falliments com menysprear mon amat?

dijous, 8 de setembre de 2016

amic i amat

En la presó de l'amat eren malanances, perills, llanguiments, deshonors, estranyedats, per ço que no embargassen son amic a lloar sos honraments e a enamorar los hòmens qui l'han en menyspreament.

dimecres, 7 de setembre de 2016

amic i amat

Morí l'amic per força de gran amor. Soterrà'l en sa terra l'amat, en la qual fo l'amic ressuscitat. E és qüestió l'amic de qual reebé major do.

dimarts, 6 de setembre de 2016

amic i amat

Havia en l'amic dos pensaments: la un cogitava tots jorns en l'essència e en les virtuts de son amat; e l'altra cogitava en les obres de son amat. E per açò era qüestió qual pensament era pus llugorós, pus agradable a l'amat e a l'amic.

dilluns, 5 de setembre de 2016

amic i amat

Aucí amor en lo coratge de son vertader amic totes coses, per ço que hi pogués viure e caber; e hagra mort l'amic si no hagués membrança de son amat.

diumenge, 4 de setembre de 2016

amic i amat

Solvé l'amat amor, e llicencià les gents que en prenguessen a tota llur volentat; e a penes atrobà amor qui la metés en son coratge. E per açograve; plorà l'amic e hac tristícia de la deshonor que amor pren sajús entre nós, per falses amadors e per hòmens desconeixents.

dissabte, 3 de setembre de 2016

amic i amat

Qüestió fo feta a l'amic: -On és major perill: en sostenir treballs per amor, o benanances?  Acordà's l'amic ab son amat, e dix que perills per malanances són per impaciència, e perills per benanances són per desconeixença.

divendres, 2 de setembre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: què és solitudo?  Respòs: -Solaç e companyia d'amic e amat. -E què és solaç e companyia? Respòs que solitudo estant en coratge d'amic qui no membra mas tan solament son amat.

dijous, 1 de setembre de 2016

amic i amat

Malalta era amor. Metjava-la l'amic ab paciència, perseverança, obediència, esperança; guaria l'amor. Emmalaltia l'amic; sanava-lo l'amat donant-li remembrament de ses virtuts e de sos honraments.

dimecres, 31 d’agost de 2016

amic i amat

Turmentava amor l'amic per lo qual turment plorava e planyia l'amic. Cridava'l son amat que s'acostàs a ell per ço que sanàs. On pus l'amic a son amat s'acostava pus fortment amor lo turmentava, cor més d'amor sentia. E cor més de plaers sentia on més amava, pus fortment l'amat de sos llanguiments lo sanava.

dimarts, 30 d’agost de 2016

amic i amat

-Digues, foll: vols ésser franc de totes coses?  Respòs que hoc, exeptat son amat.  -Vols ésser catiu? Respòs que: -Hoc de sospirs, e pensaments, treballs, e perills, e exils, plors, a servir mon amat, al qual són creat per lloar ses valors.

dilluns, 29 d’agost de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: d'on has tes necessitats?  Respòs:  -De pensaments, e de desirar, adorar, treballar, perseverança.  -E d'on has totes aquestes coses?  Respòs: -D'amor.  -E d'on has amor?  -De mon amat. -E d'on has ton amat?  -De si mateix tan solament.

diumenge, 28 d’agost de 2016

amic i amat

 Deia l'amic que ciència infusa venia de volentat, devoció, oració, e ciència adquisita venia d'estudi, enteniment. E per açò és qüestió qual ciència és pus tost en l'amic, ni qual li és pus agradable, ni qual és major en l'amic.

dissabte, 27 d’agost de 2016

amic i amat

Adormí's l'amic e morí amor, cor no hac de què visqués. Despertà's l'amic e reviscolà amor en los pensaments que l'amic tramès a son amat.

divendres, 26 d’agost de 2016

amic i amat

- Digues, foll: qual feix és pus feixuc e pus greu: o treballs per amor, o treballs per desamor?
Respòs que ho demanàs als hòmens qui fan penitència per amor a son amat o per temor dels turments infernals.

dijous, 25 d’agost de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amat qui era son amic. Respòs que aquell qui per honrar e lloar sos honraments no dubtava nulles coses, e qui a totes coses renunciava per obeir sos manaments e sos consells.

dimecres, 24 d’agost de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic qui era son amat. Respòs que ço qui el faïa amar, desirar, llanguir, sospirar, plorar, escarnir, morir.

dimarts, 23 d’agost de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què és amor?  Respòs:  -Amor és concordança de tesòrica e de pràtica a una fi, a la qual se mou lo compliment de la volentat de l'amic, per ç que faça a les gents honrar e servir son amat. E és qüestió si la fi se cové pus fortment ab la volentat de l'amic qui desija ésser ab son amat.

dilluns, 22 d’agost de 2016

amic i amat

 Amor és mar tribulada d'ondes e de vents, qui no ha port ni ribatge. Pereix l'amic en la mar, e en son perill pereixen sos turments e neixen sos compliments.

diumenge, 21 d’agost de 2016

amic i amat

Assoliava's l'amic, e acompanyaven son cor pensaments, e sos ulls llàgremes e plors, e son cors afliccions e dejunis. E com l'amic tornava en la companyia de les gents, desemparaven-lo totes les coses damunt dites, e estava l'amic tot sol enfre les gents.

dissabte, 20 d’agost de 2016

amic i amat

Los senyals de les amors que l'amic fa a son amat són: en lo començament plors, e en lo mig tribulacions, e en la fi mort. E per aquells senyals l'amic preïca los amadors de son amat.

divendres, 19 d’agost de 2016

amic i amat

Mesclà amor los treballs e els plaers en los pensaments de l'amic; e clamaren-se los plaers d'aquell mesclament, e acusaren amor a l'amat; e feniren e deliren los plaers, con l'amat los hacs departits dels turments que amor dóna a sos amadors.

dijous, 18 d’agost de 2016

amic i amat

Venc l'amat albergar a l'hostal de son amic, e féu-li son amic llit de pensaments; e servien-li sospirs e plors. E pagà l'amat son hostal, de remembraments.

dimecres, 17 d’agost de 2016

amic i amat

En lo cor de l'amic s'ajusten los nobles capteniments de l'amat, e muntipliquen los pensaments e els treballs en l'amic, lo qual fóra finit e mort si l'amat muntiplicàs en los pensaments de l'amic pus de sos honraments.

dimarts, 16 d’agost de 2016

amic i amat

Deia l'amic a son amat: -Amable amat: tu has mos ulls acostumats e nodrits a veer, e mes orelles a oir, tos honraments; e per açò és acostumat mon cor a pensaments, per los quals has acostumats mos ulls a plorar e mon cors a llanguir.  Respòs l'amat a l'amic e dix que sens aitals costumes e nodriments no fóra escrit en lo llibre son nom, en lo qual són escrits tots aquells qui vénen a eternal benedicció, e son delits llurs noms del llibre on són escrits aquells qui van a eternal maledicció.

dilluns, 15 d’agost de 2016

amic i amat

Deia l'amic: -No es cuit mon amat que jo sia departit a amar altre amat; cor amor m'ha tot ajustat a amar un amat tan solament.  Respòs l'amat, e dix: -No es cuit mon amic que jo sia amat e servit per ell tan solament, ans he molts amadors per qui són amat pus fortament e pus llongament que per sa amor.

diumenge, 14 d’agost de 2016

amic i amat

Partí's volentat de l'amic e donà's a l'amat; e l'amat mès en presó la volentat en l'amic, per ço que fos per ell amat e servit.

dissabte, 13 d’agost de 2016

amic i amat

Volc pujar molt altament la volentat de l'amic per ço que molt amàs son amat, e manà a l'enteniment que pujàs a tot son poder; e l'enteniment ho manà al remembrament. E tots tres pujaren contemplar l'amat en sos honraments.

divendres, 12 d’agost de 2016

amic i amat

Veïns de l'amic són los bells capteniments de l'amat, e los veïns de l'amat son los capteniments de son amic, e los treballs e els plors que sosté per amor.

dijous, 11 d’agost de 2016

amic i amat

Qüestió fo si amor era pus prop a pensament o a paciència. Solvé l'amic la qüestió, e dix que amor és engenrada en los pensaments, e és sostentada en la paciència.

dimecres, 10 d’agost de 2016

amic i amat

Gran contrast e gran discòrdia fo enfre l'amic e amor, per ço cor l'amic s'ujava dels treballs que sostenia per amor. E era qüestió si era per defalliment d'amor, o de l'amic; e vengren-ne a jutjament de l'amat lo qual puní l'amic ab llanguiment, e guardunà-lo ab muntiplicament d'amor.

dimarts, 9 d’agost de 2016

amic i amat

Amor se donava a qui es volia; e cor a molts hòmens no es donava e los amadors fortment no enamorava, pus n'havia llibertat, per açò l'amic d'amor se clamava, e amor acusava a son amat. Mas amor s'escusava dient que ella no era contra franca volentat, per ço cor gran mèrit e gran glòria desirava a sos amadors.

dilluns, 8 d’agost de 2016

amic i amat

 Demanà l'amat a son amic si havia paciència. Respòs que totes coses li plaïen; e per açò no havia ab què hagués paciència; cor qui no havia senyoria en sa volentat, no podia ésser impacient.

diumenge, 7 d’agost de 2016

amic i amat

Comprà l'amat ab sos honraments un home esclau e sotsmès a pensaments, llanguiments, sospirs, e plors; e demanà-li què menjava ni bevia. Respòs que ço que ell volia. Demanà-li què vestia. Respòs que ço que ell volia. Dix l'amat:  -Has gens de volentat?  Respòs que serf e sotsmès no ha altre voler mes obeir a son senyor e son amat.

dissabte, 6 d’agost de 2016

amic i amat

 Lloava l'amic son amat, e deia que ell havia traspassat on , cor ell és lla on no pot atènyer on . E per açò com demanaren a l'amic on era son amat, respòs:  -És.  Mas no es sabia on; emperò sabia que son amat és en son remembrament.

divendres, 5 d’agost de 2016

amic i amat

 Encontrà l'amic son amat, e viu-lo molt noble e poderós, e digne de tot honrament; e dix-li que fortment se meravellava de les gents, qui tan poc l'amaven, e el coneixien e l'honraven, com ell ne fos tan digne. E l'amat li respòs dient que ell havia pres molt gran engan en ço que havia creat home per ço que en fos amat, conegut, honrat; e de mil hòmens, los cent lo temien e l'amaven tan solament; e de los cent, los noranta lo temien per ço que no els donàs pena, e los deu l'amaven per ço que els donàs glòria; e no era quaix qui l'amàs per sa bonea e sa nobilitat. Con l'amic oí aquestes paraules, plorà fortment en la deshonor de son amat, e dix:  -Amat, que tant has donat a home e tant l'has honrat, per què home ha tant tu en oblit?

dijous, 4 d’agost de 2016

amic i amat

Feria l'amat lo cor de son amic ab vergues d'amor, per ço que li faés amar l'arbre d'on l'amat collí les vergues ab què fer sos amadors; en lo qual arbre soferí mort, e llangors e deshonors per restaurar a amor los amadors que perduts havia.

dimecres, 3 d’agost de 2016

amic i amat

 Demanaren a l'amic si son amat havia defalliment de nulles coses, e respòs que hoc: d'amadors, lloadors, a honrar ses valors.

dimarts, 2 d’agost de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: per qual cosa pots ésser pus semblant a ton amat?  Respòs:  -Per entendre a amar de tot mon poder les faiçons de mon amat.

dilluns, 1 d’agost de 2016

amic i amat

Si no abasta l'amor de l'amic a moure son amat a pietat e a perdó, abasta l'amor de l'amat a donar a ses creatures gràcia e benedicció.

diumenge, 31 de juliol de 2016

amic i amat

Vetlava, dejunava, plorava, almoina faïa, e en terres estranyes anava l'amic per ço que pogués a son amat moure sa volentat, e enamorar sos sotsmeses per honrar sos honraments.

dissabte, 30 de juliol de 2016

amic i amat

-Digues, foll: per què has tangran amor?  Respòs:  -Cor llong e perillós és lo viatge en lo qual vaig cercar mon amat. Ab gran feix lo'm cové encercar, e ivaçosament me cové anar; e totes aquestes coses no poria complir sens gran amor.

divendres, 29 de juliol de 2016

amic i amat

Amor, amar, amic e amat se covenen tan fortment en l'amat, que una actualitat són en essència, e diverses coses són l'amic e l'amat concordants sense nulla contrarietat e diversitat d'essència. E per açò l'amat és amable sobre totes altres amors.

dijous, 28 de juliol de 2016

amic i amat

Temptà l'amic amor si es poria sostenir en son coratge sens que no remembràs son amat; e cessà son cor de pensar e sos ulls de plorar; e aniquilà's amor, e romàs l'amic embarbesclat, e demanà a les gents si havien vista amor.

dimecres, 27 de juliol de 2016

amic i amat

Atrobà l'amic un home qui moria sens amor. Plorà l'amic la deshonor que l'amat prenia en la mort d'aquell home qui moria sens amor, e dix a aquell home per què moria sens amor; e ell respòs que per ço cor no havia qui li hagués donada coneixença d'amor ni qui l'hagués nodrit a ésser amador. E per açò l'amic sospirà en plorant e dix:  -Ah, devoció! ¿quan serets major per ço que la colpa sia menor e que lo meu amat haja molts frevents, ardits lloadors, amadors, qui no dubten a lloar sos honraments?

dimarts, 26 de juliol de 2016

amic i amat

 Malalta fo l'amor con l'amic oblidà son amat; e malalte és l'amic, cor, per sobremembrar, son amat li dóna treballs, ànsies, e llanguiments.

dilluns, 25 de juliol de 2016

amic i amat

Venc amor en l'amic, a la qual amor l'amic demanà què volia. E amor li dix que ella era venguda en ell per ço que l'acostumàs e el nodrís en tal manera que, a la mort, pogués vençre sos mortals enemics.

diumenge, 24 de juliol de 2016

amic i amat

Eclipse fo en lo cel, e tenebres en la terra: e per açò l'amic remembrà que pecat li havia llongament absentat son amat de son voler, per la qual absència tenebres havien exilada la llugor de son enteniment, ab lo qual se representa l'amat a sos amadors.

dissabte, 23 de juliol de 2016

amic i amat

Afermava l'amic que en son amat era tota perfecció: e negava que en son amat no havia null defalliment. E per açò era qüestió qual era major: o l'afermació, o la negació.

divendres, 22 de juliol de 2016

amic i amat

Combatien-se colpes e mèrits en la consciència e la volentat de l'amic; e justícia, membrança, muntiplicaven benanança en la volentat de l'amat. E per açò los mèrits vencien colpes e torts en la penitència de l'amic.

dijous, 21 de juliol de 2016

amic i amat

 -Digues, foll:  -¿qual ames més: o la misericòrdia de ton amat, o la justícia de ton amat?  Respòs que tant li covenia amar e tembre justícia, que nulla majoritat de voler no devia haver en sa volentat a amar nulla cosa sobre la justícia de son amat.

dimecres, 20 de juliol de 2016

amic i amat

 -Digues, amant: on és ton poder?  Respòs: -En lo poder de mon amat.  -Ab què t'esforces contra tos enemics?  -Ab les forces de mon amat.  -Ab què et conhortes? -Ab los tresors eternals de mon amat.

dimarts, 19 de juliol de 2016

amic i amat

-Digues, amador: has riquesa?  Respòs que: -Hoc: amor.  -Has pobrea?  -Hoc: amor.  -Per què?  -Per ço cor no és amor major, e cor no enamora molts amadors a honrar los honraments de mon amat.

dilluns, 18 de juliol de 2016

amic i amat

-Digues, foll: has enveja?  Respòs:  -Hoc, totes les vegades que oblit la llarguea e les riquees de mon amat.

diumenge, 17 de juliol de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic qual cosa era pus lluny de son coratge; e ell repòs que desamor. E demanaren-li per qual raó. Respòs que per ço cor ço qui era pus prop a son corage era amor, qui és contrari de desamor.

dissabte, 16 de juliol de 2016

amic i amat

Tant amà l'amic son amat, que de tot ço que li deia lo creia, e tant lo desirava entendre, que tot ço que n'oïa dir volia entendre per raons necessàries. E per açò l'amor de l'amic estava enfre creença e intel·ligència.

(un dels versets preferits de Miquel, que ara deu estar de vacances)

divendres, 15 de juliol de 2016

amic i amat

Oblidar e innorar volgra l'amic son amat una hora tan solament, per ço que hagués alcun repòs a sos llanguiments. Mas, cor li fóra passió l'oblidament e la innorància, hac paciència, e exalçà son enteiment e sa memòria a contemplar son amat.

dijous, 14 de juliol de 2016

amic i amat

 Moria l'amic per plaer, e vivia per llanguiments; e els plaers e els turments s'ajustaven e s'unien en ésser una cosa mateixa en la volentat de l'amic. E per açò l'amic en un temps mateix moria e vivia.

dimecres, 13 de juliol de 2016

amic i amat

Tan fortment desirava l'amic llaors e honraments de son amat, que dubtava que els membràs; e tan fortment aïrava les deshonors de son amat, que dubtava que les aïràs. E per açò l'amic estava embarbesclat, enfre amor e temor, per son amat.

dimarts, 12 de juliol de 2016

amic i amat

Oblidà un dia l'amic son amat, e membrà en altre dia que l'havia oblidat. E en aquell dia en lo qual l'amic membrava que son amat oblidat havia, fo l'amic en tristícia e en dolor, e en glòria e en benanança, per oblidament e per membrança.

dilluns, 11 de juliol de 2016

amic i amat

Venc temptació a l'amic per ço que li absentàs son amat, e que la memòria se despertàs e recobràs la presència de son amat, membrant aquell pus fortment que no l'havia membrat, per ço que l'enteniment més a ensús fos llevat a entendre, e la volentat a amar, son amat.

diumenge, 10 de juliol de 2016

amic i amat

En un gran boscatge era l'amic, qui anava cercar son amat; e atrobà veritat e falsetat qui es contrastaven de son amat, cor veritat lo lloava e falsetat lo blasmava. E per açò l'amic cridà amor que ajudàs a veritat.

dissabte, 9 de juliol de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amat si havia haüda null temps pietat. Respòs que si no hagués haüda pietat, no hagra enamorat l'amic, ni l'hagra turmentat de sospirs, e de plors, e de treballs e llangors.

divendres, 8 de juliol de 2016

amic i amat

 - Digues, foll, de què es fa la major comparació e semblança?  Respòs: -D'amic e amat.
Demanaren-li per qual raó. Respòs que per amor, qui estava enfre ambdós.

dijous, 7 de juliol de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic si era possible cosa que son amat lo desenamoràs. Respòs que no, dementre que la memòria membràs e l'enteniment entenés les nobleses de son amat.

dimecres, 6 de juliol de 2016

amic i amat

Estaven les cogitacions de l'amic enfre oblidança de sos turments e enfre membrança de sos plaers: cor los plaers que ha d'amor li obliden la malanança, e los turments que sosté per amor li remembren la benanança que ha per amor.

dimarts, 5 de juliol de 2016

amic i amat

Estava l'amic pensiu e embarbesclat com podien pendre començaments sos treballs, de les noblees de son amat, qui ha en si mateix tanta de benauirança.

dilluns, 4 de juliol de 2016

amic i amat

Anava l'amic per una gran ciutat, e demanava si trobaria null home ab qui pogués parlar a sa guisa de son amat. E mostraren-li un home pobre qui plorava per amor e cercava companyó ab qui pogués parlar d'amor.

diumenge, 3 de juliol de 2016

amic i amat

Cantava l'amic de son amat, e deia que tant li portava bona volentat, que totes les coses que aïrava per sa amor li eren plaents e benanances majors que les coses que amava sens l'amor de son amat.

dissabte, 2 de juliol de 2016

amic i amat

 Llevava l'amat l'enteniment a entendre ses altees, per ço que l'amic enclinàs son remembrament a membrar sos defalliments, e la volentat los menyspreàs e pujàs amar los acabaments de l'amat.

Equilibri


Queda entès que els governants del temps de Llull havien de ser cavallers, de l'emperador cap avall. Avui el concepte de cavaller és una cosa obsoleta i difusa que et poden aplicar amb total impunitat a la cua d'un supermercat, per posar un cas absolutament inapropiat. De governants, però, en continuen havent, molts dels quals provenen d'un dels oficis que Llull blasma amb més contundència, els advocats, o similars.

Anem al gra, encara que bona part dels governats es trobin a les antípodes dels ideals de Llull, és bo recordar que els segles fan evolucionar els conceptes i algunes de les qualitats abans imprescindibles per a un líder ara són cosa de riure, no passa res; per exemple, l'equilibri entre cos i esperit, entre l'exercici físic i les qualitats morals. Il·lustro amb un fragment del capítol segon del Llibre de l'Orde de Cavalleria:

Cavaller deu córrer a cavall, bornar, llançar a taulat, anar ab armes, torneigs, fer taules rodones, esgrimir, caçar cers, orses, senglars, lleons, e les altres coses semblants a aquestes que són ofici de cavaller; car per totes aquestes coses s'acostumen los cavallers a fets d'armes e a mantenir l'orde de cavalleria. On, menysprear la costuma e la usança de ço per què cavaller és pus aparellat a usar de son ofici, és menysprear l'orde de cavalleria.

D'on, enaixí com totes aquestes usances damunt dites pertanyen a cavaller quant al cors, enaixí justícia, saviesa, caritat, lleialtat, veritat, humilitat, fortitudo, esperança e espertesa, e les altres virtuts semblants a aquestes, pertanyen a cavaller quant a l'ànima; e per ço lo cavaller qui usa d'aquestes coses que pertanyen a l'orde de cavalleria quant al cors, e no usa quant a l'ànima d'aquelles virtuts qui pertanyen a cavalleria, no és amic de l'orde de cavalleria; car si ho era, seguir s'hia que lo cors e cavalleria fossen ensems contraris a l'ànima e a ses virtuts, e açó no és ver.

Penso en Rajoy mentre repasso el text i només tinc present la cursa lenta i ridícula però triomfant del personatge. Al menys el rei caçava elefants i el del bigotet jugava a pàdel... Quant a l'ànima, cap coincidència. Les propostes de Llull són arqueologia i actualment tothom s'especialitza.

divendres, 1 de juliol de 2016

amic i amat

 Digues, foll: per què escuses los colpables?  Respòs:  - Per ço que no sia semblant als acusants los innocents e els colpables.

dijous, 30 de juny de 2016

amic i amat

Complanyia's l'amic de son amat com tan greument lo faïa turmentar a amor; e escusava's l'amat muntiplicant a l'amic treballs e perills, pensaments e llàgremes e plors.

dimecres, 29 de juny de 2016

amic i amat

Digues, foll: per què escuses amor com treballa e turmenta ton cors e ton cor?  Respòs:  - Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.

dimarts, 28 de juny de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic per què no s'escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l'acusaven. Respòs que a escusar havia son amat, que les gents blasmaven falsament; e que home, on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació.

dilluns, 27 de juny de 2016

amic i amat

Digues, foll: -Qui sap més d'amor: o aquell qui n'ha plaer, o aquell qui n'ha treballs e llanguiments?
Respòs, e dix que la un sens l'altre no en pot haver coneixença.

diumenge, 26 de juny de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en l'egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors.

dissabte, 25 de juny de 2016

amic i amat

- Digues, foll: has diners?  Respòs: - He amat. - Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni dugats? Respòs: - He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.

divendres, 24 de juny de 2016

amic i amat

Digues, home qui vas com a foll per amor; tro a quant de temps seràs serf e sotmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments?  Respòs:  - Tro al temps que mon amat, de l'ànima e del cors farà en mi departiment.

dijous, 23 de juny de 2016

amic i amat

Torcava l'amic sa cara e sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments que li donava son amat; lo qual dix a son amic per què celava los senyals d'amor als altres amadors, los quals li havia donats per ço que els enamoràs d'honrar ses valors.

dimecres, 22 de juny de 2016

amic i amat

Esdevenc-se un dia que l'amic cogitava en la gran amor que havia a son amat, e en los grans treballs e perills en què havia estat llongament per sa amor; e considerà que sos guaardons fossen grans. Dementre que l'amic cogitava en esta manera, ell remembrà que pagat l'havia son amat, per ço cor l'havia enamorat de ses faiçons, e cor per sa amor li havia donats llanguiments.

dimarts, 21 de juny de 2016

amic i amat

Deia l'amic:  -Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres llàntees; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes; e si volets pensaments d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions.

dilluns, 20 de juny de 2016

amic i amat

Devoció e enyorament trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l'amic, per ço que pujàs l'aigua als ulls qui volien cessar dels plors en los quals havien llongament estats.

diumenge, 19 de juny de 2016

amic i amat

 Amor és bulliment d'audàcia e de temor per frevor; e amor és final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui aucís l'amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és ço que és mort, e en què està tots jorns ma volentat.

dissabte, 18 de juny de 2016

amic i amat

Demanà l'amat a l'amic què era amor. Respòs que presència de faiçons e de paraules d'amat en cor sospirant d'amador, e llanguiment per desigs e per plors en cor d'amic.

divendres, 17 de juny de 2016

amic i amat

Encontrà l'amic son amat: conec l'amic son amat, e plorà. Reprès l'amat son amic per ço cor no plorava ans que l'hagués conegut; e demanà-li en què l'havia conegut, pus que no plorava. Respòs l'amic que en lo remembrament, e en l'enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament en continent que fo present a sos ulls corporals.

dijous, 16 de juny de 2016

amic i amat

Estava pres l'amic en lo carçre d'amor. Pensaments, desigs e remembraments lo guardaven e l'encadenaven per ço que no fugís a son amat; llanguiments lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira's l'amic; mas l'amat li demostrà son estament, e reviscolà l'amic.

dimecres, 15 de juny de 2016

amic i amat

  L'amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que no fos pres en lo camí. E anc no poc desmerxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons e groga color, ni de son cor plants, pensaments, sospirs, tristícia, llanguiments; e per açò fo pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

dimarts, 14 de juny de 2016

amic i amat

Apercebé l'amic que era amat per son amat, e demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà  l'amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia, de ses llangors. E respòs l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor.

dilluns, 13 de juny de 2016

amic i amat

 - Digues, amador: ¿en què has més d'enteniment: o en entendre veritat, o falsetat?  Respòs que en entendre veritat.  - Per què ?  - Cor entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.

diumenge, 12 de juny de 2016

amic i amat

-Digues, foll: en què ets sens major volentat: o en amar, o en aïrar?  Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.

De Mercuri


Com sempre amb retard, vet aquí que diu Llull sobre el planeta que regeix la planeta dels Gèminis. Una primera part més feixuga i la segona en què per fi els qui encara no ho tenien clar sabran com són: ara una cosa, ara una altra; difícil equilibri.

 

De Mercuri

Mercuri és planeta mijancera, e ha l'argent viu i dimecres, e és del dia, mas ell és senyor de Gèmini e Virgo.

E dien que és planeta mijancer, per ço car ha ab Venus .i. any de cors, e no és per si mateixa per calt, humit, fret e sec. E aiçò dien los astronomians, per ço que sia strument on se facen les converscions de les influències de los signes e les planetes, que són dessús, e que Mercuri lliure aquella conversió a la Lluna, en qui's lliura la influència als instints e apetits naturals dels elements e de llurs elementals.

E aital natura de planeta és necessària en los corses celestials, per ço que ordonadament se lliure llur influència çajús; ço és a saber, que aquella planeta o planetes qui venran amb major virtut del signe e de si mateixes en Mercuri, que en Mercuri sia subject, en qui aquella conversió se faça; ço és a saber, que la costil·lació d'En Mercuri sia pus estruga e de millor fortuna als hòmens quien ell naixen, per aquella conversió qui's fa en ell de les influències dessús. Així com en lo pebre, qui´s converteixen les virtuts dels elements a la fi del foc, e en la carabassa a la fi de l'aiguo; e anaixí dels altres.

Alguns dien que En Mercuri és calt e sec, per ço que atrempa per veïnança la multitud d'humiditat e fredor d'En Venus e de la Llune. E fóra assats aparent raó, si no fos la natura de la conversió que dita havem, la qual és necessària a la natura del cel. E par que pus suficient rasó sia que En Mercuri sia de la complexió de l'àier, qui pus lleugerament se converteix, que de la complexió del foc, qui és consumatiu e greu de convertir per la gran virtut que ha per calor e duresa per la terra de qui pren secor.

Mercuri ha natura molt convertible e alterable. E per aiçò los homes qui neixen en la sua costil·lació segueixen aquella natura per estint e apetit natural, així com los hòmens que adés han un prepòsit e adés n'han un altre, e lleugerament afermen e neguen, e descorren per diversos oficis e sciències, e són menys costants e ferms que altres homes. Per aiçò dien que les fembres qui són de Mercuri greument són castes. E dien que los mercaders de Mercuri venen e compren pus sovint que altres hòmens. , e pus sovint han apetit a menjar, beure e riure, plorar que altres hòmens. E aiçò mateix se segueix de les altres coses semblants a aquestes, així com de vaires colors, e de sovint gonyar e perdre, e ésser sovint sans e malautes, llargs e còbaus, grasses e magres, amics e desamics,ardits e volpells, e lleuegerament entenen e ignoren, membren e obliden. E totes aquestes alteracions han per la natura que ha Mercuri, en qui's converteixen les influències dels corses dessús. E per aiçò los hòmens d'en Mercuri són pus ordonats que altres con són bons, e pus desordenats con són mals.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia