dilluns, 31 d’octubre de 2016

amic i amat

- Amat: en la tua granea fas grans mos desirers, e mos pensaments, e mos treballs; cor tant és gran, que tota res és gran que de tu ha membrança, e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments, manaments.

diumenge, 30 d’octubre de 2016

amic i amat

 Alegrava's l'amic cor era son amat, cor per son ésser és tot altre ésser esdevengut, e sostentat, e obligat, e sotsmès a honrar, servir, l'ésser de son amat, qui per null ésser no pot ésser delit, ni encolpat, ni minvat ni crescut.

dissabte, 29 d’octubre de 2016

amic i amat

Perillava l'amic en lo gran pèlag d'amor, e confiava's en son amat, qui li acorria ab tribulacions, pensaments, llàgremes e plors, sospirs e llanguiments, per ç cor lo pèlag era d'amors, e d'honrar ses honors.

divendres, 28 d’octubre de 2016

amic i amat

Clamava's l'amic, a son senyor, de son amat, e a son amat de son senyor. Deien lo senyor e l'amat:  -Qui fa en nóos departiment, qui som una cosa tan solament ? Responia l'amic e deia que pietat de senyor e tribulació per amat.

dijous, 27 d’octubre de 2016

amic i amat

 Solaç est, amat, de solaç; perquè en tu assolaç mos pensaments ab ton solaç, qui és solaç e confort de mos llanguiments e de mes tribulacions, qui són tribulades en ton solaç con no assolaces los innorants ab ton solaç e con los coneixents de ton solaç no enamores pus fortment a honrar tos honraments.

dimecres, 26 d’octubre de 2016

amic i amat

-Amat: en lo carçre d'amor me tens enamorat ab tes amors, qui m'han enamorat de tes amors, per tes amors e en tes amors. Cor àls no est mas amors, en les quals me fas estar sol e ab companyia de tes amors e de tos honraments. Car tu est sol en mi sol, qui són solitari ab mos pensaments, con la solitat tua, sola en honors, m'haja sola a lloar e honrar ses valors sens temor dels desconeixements qui no t'han sol en llurs amors.

dimarts, 25 d’octubre de 2016

amic i amat

-Glòria est, amat, de ma glòria; e ab ta glòria e en la glòria, dónes glòria a ma glòria, qui ha glòria de ta glòria. Per la qual tua glòria, me són glòria egualment los treballs e los llanguiments qui em vénen per honrar ta glòria ab los plaers e els pensaments qui em vénen de ta glòria.

dilluns, 24 d’octubre de 2016

amic i amat

Alt est, amat, en tes altees, a les quals exalces ma volentat, exalçada en ton exalçament ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments e per ço que la volentat n'haja exalçat enamorament e la memòria n'haja alta remembrança.

diumenge, 23 d’octubre de 2016

amic i amat

-Amat -deia l'amic-, a tu vaig e en tu vaig, car m'apelles. Contemplar vaig contemplació, ab contemplació de ta contemplació. En ta virtut só, e ab ta virtut venc, d'on prenc vertut. Salut-te ab ta salutació, qui és ma salutació en ta salutació, de la qual esper salutació perdurable en benedicció de ta benedicció, en la qual beneït són en ma benedicció.

dissabte, 22 d’octubre de 2016

amic i amat

Cridava l'amat son amic, e ell li responia dient:  -Què et plau, amat qui est ulls de mos ulls, e pensaments de mos pensaments, e compliment de mos compliments, e amor de mes amors, e encara començament de mos començaments?

divendres, 21 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll, digues: què és amor?  Respòs que amor és aquella cosa qui los francs met en servitud e a los serfs dóna llibertat. E és qüestió a qual és pus prop amor: o a llibertat, o a servitud.

dijous, 20 d’octubre de 2016

amic i amat

. Los treballs e les tribulacions que l'amic sostenia per amor, l'alteraren e l'enclinaren a impaciència; e reprès-lo l'amat ab sos honraments e ab sos prometiments, dient que poc sabia d'amor qui s'alterava per maltrets ni per benanança. Hac l'amic contrició e plors, e pregà son amat qui li retés amors.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll: saps què és viltat?  -Vils pensaments.  -E què és lleialtat?  -Temor de mon amat, nada de caritat e de vergonya, qui tem blasme de les gents.  -E què és honrament?  Respòs:  -Cogitar mon amat, e desirar e lloar sos honraments.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: has vist home qui sia orat?  Respòs que ell havia vist un bisbe qui havia a sa taula molts anaps e moltes escudelles e talladors d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.

dilluns, 17 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, amador: què és valor? Respòs que lo contrari de la valor d'aquest món, la qual és desirada per los falsos amadors vanagloriosos, qui volen valer havents desvalor e per ésser perseguidors de valor.

diumenge, 16 d’octubre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: qual cosa és major: o diferència, o concordança ? Respòs que, fora son amat, diferència era major en pluralitat, e concordança en unitat, mas en son amat eren eguals en diferència e unitat.

dissabte, 15 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs que possibilitat era major en creatura, e impossibilitat en son amat; con sia cosa que possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.

divendres, 14 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: en què comença saviea? Respòs: -En fe e en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre los secrets de mon amat. -E fe e devoció, d'on han començament ? Respòs:  -De mon amat, qui inlumena fe e escalfa devoció.

dijous, 13 d’octubre de 2016

amic i amat

-Digues, foll: en què has coneixença que la fe catòlica sia vera, e la creença dels jueus e dels sarraïns sien en falsetat e error? Respòs: -En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis .

dimecres, 12 d’octubre de 2016

amic i amat

 Escusava l'amic son amat a aquells qui deien que el món és eternal, dient que son amat no hagra justícia perfeta si no retés a cascuna ànima son cors; a lo qual no fóra bastant lloc ni matèria ordial; ni el món no fóra ordenat a una fi tan solament si fos eternal; e si no ho fos, defallira en son amat perfecció de volentat, saviea.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

amic i amat

Veia l'amic que el món és creat, com sia cosa que eternitat se convenga mills ab son amat, qui és essència infinida en granea e en tota perfecció, que ab lo món, qui ha cantitat finida. E, per açò, en la justícia de son amat veia l'amic que l'eternitat de son amat cové ésser davant a temps e a cantitat finida.

dilluns, 10 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: què és pecat?  Respòs:  -Entenció girada e enversada contra la final entenció e raó per què mon amat ha creades totes coses.

diumenge, 9 d’octubre de 2016

amic i amat

 Bevia l'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llavà los peus a son amic, qui moltes vegades ha oblidats, menyspreats, sos honraments; per què lo món és en defalliment.

dissabte, 8 d’octubre de 2016

amic i amat

Bastia e obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab amor, pensaments, plants, plors e llanguiments l'obrava; e ab plaers, esperança, devoció, l'ornava; e ab fe, justícia, prudència, fortitudo, temprança, la guarnia.

divendres, 7 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Preïca, foll, e digues paraules de ton amat. Plora, dejuna!  Renuncià al món l'amic, e anà cercar son amat ab amor, e lloava-lo en aquells llocs on era deshonrat.

dijous, 6 d’octubre de 2016

amic i amat

 E demanaren a l'amic si volia vendre son desirer; e ell respòs que venut l'havia a son amat per un tal diner que tot lo món ne poria ésser comprat.

dimecres, 5 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanava l'amat a les gents si havien vist son amic, e ells demanaren-li les calitats de son amic; e l'amat dix que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós, e llanguia tots jorns per sa amor.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

REVISTA ARGUS


Resultat d'imatges de llull UOC
Un enllaç a la revista ARGUS, de la UOC, amb informació diversa sobre Llull:

http://lletra.uoc.edu/ca/argus-joan-santanach

amic i amat

 Nodria l'amat son amic a amar; e amor ensenyava-li a perillar, e paciència l'adoctrinava con sostengués treballs per l'amor d'aquell a qui s'és donat per servidor.

dilluns, 3 d’octubre de 2016

amic i amat

. L'amat e amor vengren veer l'amic qui dormia. L'amat cridà a son amic, e amor lo despertà. E l'amic obeí a amor, e respòs a son amat.

diumenge, 2 d’octubre de 2016

amic i amat

Ab llàgremes de sos ulls recontava l'amic la passió e la dolor que son amat sostenc per sa amor; e ab tristícia, pensaments, escrivia les paraules que deia; e ab misericòrdia, esperança, se conhortava.

dissabte, 1 d’octubre de 2016

amic i amat

Demanaren perdó a l'amic per amor de son amat; e l'amic no tan solament perdonà ans los donà si mateix e sos béns.