dimarts, 31 de maig de 2016

amic i amat

Vedà la paraula l'amat a son amic, e aconsolava's l'amic en l'esguardament de son amat.

dilluns, 30 de maig de 2016

amic i amat

 Jurava l'amic a l'amat que per sa amor amava e sostenia treballs e passions; e per açò pregava l'amat que l'amàs e de sos treballs passió hagués. Jurà l'amat que natura e propietat era de sa amor que amàs tots aquells qui l'amaven, e que hagués pietat d'aquells qui per sa amor treball sostenien. Alegrà's l'amic e consolà's en la natura e en la propietat essencial de son amat.

De Gèmeni


Una vegada més, Llull dedica poc espai al signe del zodíac; en canvi, serà extens amb Mercuri, el (la) planeta que el regeix. Tant o més important que cadascuna de les constel·lacions, són els grans astres que les influeixen, de manera que sovint les diferències entre unes i altres cal buscar-les en el pes de Mercuri, Venus, la Lluna, el Sol, Mart, Júpiter i Saturn. Urà i Neptú encara no figuraven al llistat i Plutó no era i ja no és.
 

De Gèmeni

Gèmeni és de la complexió de l'àer, significada per .A. Car dien los stronomians que ab humiditat e calor influeix pus fortament sa virtut que ab neguna altra complexió.

E dien que ha virtut de dies, e per aiçò l'apellen diürnal. E és masculí, per ço ajuda a les substàncies masculines. E dien que és comun en moviment, ço és a saber, que no ha natura que faça moure ni no moure los corses çajús. E la sua planeta és Mercúrius, per ço car ab ella trament més sa virtut que ab altra planeta. E diuen que ha de l'home los muscles, braces e mans. E la sua regió és Armínia. E és signe liberal, e fa bon coratge als hòmens.

Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

diumenge, 29 de maig de 2016

amic i amat

Cantava l'amat, e deia:  -Endrecen-se los meus lloadors en lloar mes valors; e los enemics de mos honraments turmenten-los e han-los en menyspreament. E per açò he tramès a mon amic que planga e plor ma deshonor; e els seus plants e els seus plors són nats de mes amors.

dissabte, 28 de maig de 2016

amic i amat

Deia l'amic:  -Vestit són de drap vilment, mas amor vest de plaents pensaments mon cor, e lo cors de plors, llanguiments, passions.

divendres, 27 de maig de 2016

amic i amat

 Escarnien e reprenien les gents l'amic per ço cor anava com a foll per amor. E l'amic menyspreava llurs escarns, e reprenia les gents per ço cor no amaven son amat.

dijous, 26 de maig de 2016

amic i amat

Creada ha Déus la nit a cogitar e a vetlar l'amic en les noblees de son amat; e cuidava's l'amic que l'hagués creada a reposar e a dormir aquells qui són treballats per amor.

dimecres, 25 de maig de 2016

amic i amat

Plorava l'amic ço que havia perdut; e no era qui el pogués consolar, per ço cor sos perdiments eren inrecuperables.

dimarts, 24 de maig de 2016

amic i amat

Plany-se l'amic, e clama's lo cor de calor d'amor. Mor-se l'amic, plora'l l'amat, e dóna-li consolació de paciència, esperança, guardó.

dilluns, 23 de maig de 2016

amic i amat

Si veus amador honrat de nobles vestiments, honrat per vanaglòria, gras per menjar e dormir, sàpies que en aquell veus damnació e turments. E si veus amador pobrament vestit, menyspreat per les gents, descolorit e magre per dejunar e vetlar, sàpies que en aquell veus salvació e perdurable benedicció.

diumenge, 22 de maig de 2016

amic i amat

Missatge era l'amic als prínceps crestians, e als infeels, per son amat, per ço que els mostràs l'art e els començaments a conèixer, amar, l'amat.

dissabte, 21 de maig de 2016

De Venus


Avui és el darrer dia de Taure i encara que sigui a aigua passada -tampoc té tanta importància, que l'any que ve serà igual-, recordem que diu Llull sobre Venus, el planeta (la planeta, diria ell) que regeix els destins dels qui han nascut sota aquest signe, i també Lliura. El text en català actual aquesta vegada.
 

De Venus

Venus és de la complexió de l'aigua, que és freda i humida; i és femení i nocturn, i té el coure i el divendres, i és senyor de Taure i de Balança.

Els astrònoms diuen que Venus és un bon planeta, perquè tempera la malícia de saturn per la contrarietat de la humitat i de la secor; de la mateixa manera, tempera la malícia de Mart. I Venus és un bon planeta, perquè és proper al Sol, que és bo per la calor com hem dit abans al capítol del Sol. També és bo perquè amb la seua fredor tempera aquí baix la gran influència de la calor que ve del Sol; i és bo perquè és senyor de les aigües compostes, d'on surten les pluges, els torrents, les fonts, els rius, de què viuen les plantes i els animals.

Diuen els astrònoms que els homes que han nascut en la constel·lació de Venus tenen instint i apetit natural per a les condicions de Venus. I per això són temperadament flegmàtics, perquè Venus no té una complexió tan intensa per l'aigua com la Lluna, ja que la participació que té amb el Sol la tempera. I com que el Sol il·lumina l'aire, Venus té una virtut més intensa per la humitat que per la fredor; i per això diuen que els homes que han nascut sota Venus són de millor complexió que els qui han nascut sota la constel·lació de la Lluna.

L'aigua per la seua humitat i fredor és ocasió per la qual les herbes i les plantes i els animals creixen, i les carns dels homes s'inflen per l'aire temperat. I a causa d'això diuen que Venus és ocasió de luxúria, de pol·lució i d'escampament d'aigües; i com que en la luxúria hi ha delectació natural que ve del riure, del cant i dels instruments, diuen que els homes nascuts en la constel·lació de Venus són mims o joglars i inventors de cants i d'instruments i estimen tots aquells oficis que tenen relació amb la delectació de la luxúria, com ara els barbers, que afaiten la barba i pentinen els cabells; i com les bugaderes, que renten la roba; i els pintors que pinten figures a les parets; i així d'altres semblants a aquests, com aquells que en les noces i les festes dirigeixen les danses i els jocs. I per això Venus és un planeta que fa que els homes estiguin ociosos; i els desvia dels límits de les coses corporals que tenen instint i apetit cap a l'existència, i els inclina cap a les aparences i les vanitats. I també Venus inclina les dones més cap a la bellesa i l'ornamentació que cap a la bondat; i té aquesta naturalesa per l'aigua, que té apetit cap als cosmètics de la cara, de les mans, de les robes i cap a l'agençament de les cases, dels vestits i dels colors bells.

Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

amic i amat

Gabava's e alegrava's l'amic en les noblees de son amat; llanguia l'amic per sobrecogitacions e pensaments. E era qüestió qual sentia pus fortment, o els plaers o els turments.

divendres, 20 de maig de 2016

amic i amat

Passar volia l'amic a la darrerana fila per la qual amava son amat, e les altres fins donaven-li embargament en son passatge; e per açò llongs desigs e pensaments daven a l'amic tristícia e llanguiment.

dimecres, 18 de maig de 2016

amic i amat

Oblidà l'amic tot ço qui és dejús lo sobirà cel, per ço que l'enteniment pogués pus alt pujar a conèixer l'amat lo qual la volentat desija preïcar, contemplar.

dimarts, 17 de maig de 2016

amic i amat

 Demanaren a l'amic de què naixia amor, ni de què vivia, ni perquè moria. Respòs l'amic que amors naixia del remembrament, e vivia d'intel·ligència, e moria per oblidament.

dilluns, 16 de maig de 2016

amic i amat

Deia l'amic a les gents aquestes paraules:  -Qui vertaderament remembra mon amat, oblida, en les circumstàncies de son remembrament, totes coses; e qui totes coses oblida per membrar son amat, de totes coses lo defèn mon amat, e part li dóna de totes coses.

diumenge, 15 de maig de 2016

amic i amat

Deia l'amic al seu car amat que li mostràs manera con lo pogués fer conèixer e amar e lloar a les gents. Omplí l'amat son amic de devoció, paciència, caritat, tribulacions, pensaments, sospirs, e plors; e en lo cor de l'amic fo audàcia en lloar son amat, e en sa boca foren llaors de son amat, e en sa volentat fo menyspreament de lo blasme de les gents qui jutgen falsament.

dissabte, 14 de maig de 2016

amic i amat

 Deia l'amat que en aquells llocs on és més temut a lloar, lo lloàs e l'escusàs. Deia l'amic que d'amor lo bastàs. Responia l'amat que per sa amor s'era encarnat e penjat per morir.

divendres, 13 de maig de 2016

amic i amat

Pregava l'amat son amic que no l'oblidàs. Deia l'amic que no el podia oblidar, pus que no el podia innorar.

dijous, 12 de maig de 2016

amic i amat

Vestia l'amat son amic mantell, cota, gonella; e capell li faïa d'amor, e camisa de pensaments, e calces de tribulacions, e garlanda de plors.

dimecres, 11 de maig de 2016

amic i amat

Jaïa l'amic en llit d'amor; los llençols eren de plaers, e lo cobertor era de llanguiments, e el coixí era de plors. E era qüestió si el drap del coixí era del drap dels llençols o del cobertor.

dimarts, 10 de maig de 2016

amic i amat

Nuaven-se les amors de l'amic e l'amat ab membrança, enteniment, volentat, per ço que l'amic e l'amat no es partissen; e la corda en què les dues amors se nuaven era de pensaments, llanguiments, sospirs e plors.

dilluns, 9 de maig de 2016

amic i amat

Ab ploma d'amor e ab aigua de plors, e en carta de passió, escrivia l'amic unes lletres a son amat, en les quals li deia que devoció se tardava e amor se moria, e falliment e error muntiplicaven sos enemics.

diumenge, 8 de maig de 2016

amic i amat

Acostava's l'amat a l'amic per ço que l'aconsolàs e el conhortàs dels llanguiments que sostenia, e dels plors que havia; e on més l'amat a l'amic s'acostava, pus fortment plorava e llanguia l'amic per les deshonors que planyia de son amat.

dissabte, 7 de maig de 2016

amic i amat

-Muntiplica l'enemistat qui és entre les gents e mon amat, e promet dons e guardons mon amat, e menaça ab justícia, saviea. E memòria e volentat menyspreen ses menaces e sos prometiments.

divendres, 6 de maig de 2016

De Taurus


Ho sé, més que de Taurus, tan breu, hauríem de parlar de Venus. Ja arribarà, però tot és u.

De Taurus

Taurus és de la complexió de la terra, seca e freda, e aquesta complexió de la terra significam per .C.E. Taurus és nocturn, femení, fixis, e la sua planeta és Venus.


Ço per què los stronomians dien que Taurus és de la complexió de la terra, és per ço cor la terra pren d'ell virtut major per .C. que per .B.A.D. E ço per què dien que és femení, és per ço car ajuda a les sustàncies çajús qui són femenines. E dien que és de nit, per ço car ha major vertut de nit que el dia. E dien que és fixus, en quant no influeix sa virtut a los corses çajús que sien movables. E la sua planeta és Venus, en quant ha ab ell major concordància e natura que ab altra planeta.

Dien los astronomians que Taurus ha de l'home lo coll e lo gargamel, ço és lo nou, e ha los arbres qui són plantats. E dien que ha aquestes partides çajús, per ço car prenen d'ell major influència e virtut que de negun altre signe, e és de la regió dels negres.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

amic i amat

 - Ah, enteniment, volentat! Lladrats, e despertats los grans cans qui dormen, oblidant mon amat. Ah, ulls!: plorats. Ah, cor!: sospirats. Ah memòria!: membrats la deshonor de mon amat, la qual li fan aquells qui ell ha tan honrats.

dijous, 5 de maig de 2016

amic i amat

Escrivia l'amic aquestes paraules: -Alegra's mon amat, cor a ell tramet mos pensaments, e per ell ploren mos ulls, e sens llanguiments no viu, ni sent, ni veig, ni oig, ni he odoraments.

dimecres, 4 de maig de 2016

amic i amat

Lo senyal de l'amat apar en l'amic, qui per amor és en tribulacions, sospirs, e plors, pensaments, e en menyspreament de les gents.

dimarts, 3 de maig de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic quals tenebres són majors. Respòs que l'absència de son amat. Demanaren-li qual és la major resplendor, e dix que la presència de son amat.

Polièdrics


Ignoro si el llibre de Pere Villalba sobre Ramon Llull que es venia a un preu competitiu -més tenint en compte les excel·lents il·lustracions en color- amb “La Vanguardia” de fa dos caps de setmana va gaudir de molts compradors i és impossible saber els lectors que va tenir o tindrà. El títol (Ramon Llull essencial), es miri com es miri, en el seu suggeriment d'elementalitat o bé el d'anar al moll de l'os, és interessant, abasta tots els possible lectors. Més agosarat, per discutible, em sembla el subtítol: Retrat d'un pare d'Europa; esclar que potser parteixo d'una premissa subjectiva i el fet que la majoria de fills i filles hagin oblidat el pare no invalida la paternitat.

No cal que m'allargui innecessàriament. La conclusió, amb el llibre només fullejat, és que el conjunt fa de molt bon llegir, és amè, barreja vida i obra amb gran destresa, presenta claus d'una i de l'altra, parla de l'essencial i mostra l'essència... En definitiva, no només el pot llegir tothom – tothom que llegeix- sinó que pot agradar a tothom. La tipografia, negre sobre blanc, de vegades es converteix en unes petites pauses: vermell sobre blanc; es tracta de textos monogràfics breus, variats, complementaris. D'entre aquests, el que pot tenir més seguidors és el que estableix una comparativa molt ben trobada entre Llull i Cruyff (any de la mort inclòs), que jo aconsellaria que es repartís, no sé si el dia de l'Espanyol o el del Granada, a tots els culers; la cotització popular de Llull tindria una pujada estratosfèrica, sempre que el Barça guanyés la Lliga. Per cert, m'atreveixo a fer una esmena, o més aviat un prec: caldria afegir una figura també molt lul·liana: el cercle, el famós rondo que, segons alguns, era la mare dels èxits del Barça i també un element essencial de la combinatòria de Llull.
 

Ramon Llull (-1316) 'uersus' Johan Cruyff (-2016): combinatòria geomètrica

Plató afirma que “el déu està fent sempre geometria”, la qual cosa vol dir que tot el món físic respon a un càlcul geomètric, fins al punt que no hi pot existir el buit, car l buit respondria a un posicionament irracional antisistema, quan el món és un sistema i pot ser abordat racionalment. El mateix passa en el món mental, on les coses estan íntimament entrellaçades, car la naturalesa és essencialment participativa.

Les figures lul·lianes es basen en el triangle i el quadrat rectangle, figures que es combinen entre si, doncs, gairebé fins a l'infinit, a fi i efecte d'obtenir resposta a tota qüestió. D'aquesta manera, Ramon Llull crea u sistema de sistemes vàlid per a tota ciència en voler aplicar la racionalitat geomètrica en l'àrea de les idees metafísiques. Aquest punt de vista lul·lià és l'embrió de la matemàtica aplicada a tot el món material, entesa com la seva essència última, la postura que va desenvolupar Descartes.

Johan Cruyff fa un sistema de sistemes en voler executar la racionalitat geomètrica en el camp de les idees físicoesportives. Per a ell el camp de futbol és una pissarra rectangular on cal fer dissenys geomètrics, rectangulars i triangulars, que dibuixen les passades dels jugadors. Es tracta d'obtenir la major quantitat de combinacions possibles, segons el que pretén l'equip en aquell moment. La combinatòria esdevé objectiu estratègic, tot i que, evidentment, la figura geomètrica que finalment es busca és la que posa el vèrtex dins de la porteria.

En tot cas, per la seva obsessió en obrir els espais entre els jugadors entesos com a vèrtexs per a facilitar el màxim nombre possible de figures geomètriques, pel fet de prioritzar l'entrenament amb la pilota (la punta de llapis que ha de traçar les figures) i per haver donat la jerarquia a aquest component intel·lectual per obre el físic (a més del tècnic), Johan Cruyff és el primer futbolista entrenador lul·lista. Per reblar aquestes consideracions, la casualitat ha volgut que el 14 de la seva samarreta a la selecció holandesa correspongui inevitablement a una combinatòria de triangles i quadrats/rectangles (3+3+4+4) en harmonia amb les figures primordials del nostre filòsof.

Pere Villalba: Ramon Llull essencial. Retrat d'un pare d'Europa. La Vanguardia Ediciones,S.L., 2016.

dilluns, 2 de maig de 2016

amic i amat

Enllumenà amor lo nuvolat qui es mès enfre l'amic e l'amat; e féu-lo enaixí llugorós e resplendent con és la lluna en la nit, e l'estel en l'alba, e lo sol en lo dia, e l'enteniment en la volentat. E per aquell nuvolat tan llugorós se parlen l'amic e l'amat.

diumenge, 1 de maig de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic d'ocasió, e dix que ocasió és plaer en penitència, e enteniment en consciència, e esperança en paciència, e sanitat en abstinència, consolació en remembrament, e amor en diligència, e lleialtat en vergonya, e riquea en pobretat, e pau en obediència, e guerra en malvolença.