dijous, 30 de juny de 2016

amic i amat

Complanyia's l'amic de son amat com tan greument lo faïa turmentar a amor; e escusava's l'amat muntiplicant a l'amic treballs e perills, pensaments e llàgremes e plors.

dimecres, 29 de juny de 2016

amic i amat

Digues, foll: per què escuses amor com treballa e turmenta ton cors e ton cor?  Respòs:  - Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.

dimarts, 28 de juny de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic per què no s'escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l'acusaven. Respòs que a escusar havia son amat, que les gents blasmaven falsament; e que home, on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació.

dilluns, 27 de juny de 2016

amic i amat

Digues, foll: -Qui sap més d'amor: o aquell qui n'ha plaer, o aquell qui n'ha treballs e llanguiments?
Respòs, e dix que la un sens l'altre no en pot haver coneixença.

diumenge, 26 de juny de 2016

amic i amat

Demanaren a l'amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en l'egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors.

dissabte, 25 de juny de 2016

amic i amat

- Digues, foll: has diners?  Respòs: - He amat. - Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni dugats? Respòs: - He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.

divendres, 24 de juny de 2016

amic i amat

Digues, home qui vas com a foll per amor; tro a quant de temps seràs serf e sotmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments?  Respòs:  - Tro al temps que mon amat, de l'ànima e del cors farà en mi departiment.

dijous, 23 de juny de 2016

amic i amat

Torcava l'amic sa cara e sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments que li donava son amat; lo qual dix a son amic per què celava los senyals d'amor als altres amadors, los quals li havia donats per ço que els enamoràs d'honrar ses valors.

dimecres, 22 de juny de 2016

amic i amat

Esdevenc-se un dia que l'amic cogitava en la gran amor que havia a son amat, e en los grans treballs e perills en què havia estat llongament per sa amor; e considerà que sos guaardons fossen grans. Dementre que l'amic cogitava en esta manera, ell remembrà que pagat l'havia son amat, per ço cor l'havia enamorat de ses faiçons, e cor per sa amor li havia donats llanguiments.

dimarts, 21 de juny de 2016

amic i amat

Deia l'amic:  -Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres llàntees; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes; e si volets pensaments d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions.

dilluns, 20 de juny de 2016

amic i amat

Devoció e enyorament trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l'amic, per ço que pujàs l'aigua als ulls qui volien cessar dels plors en los quals havien llongament estats.

diumenge, 19 de juny de 2016

amic i amat

 Amor és bulliment d'audàcia e de temor per frevor; e amor és final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui aucís l'amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és ço que és mort, e en què està tots jorns ma volentat.

dissabte, 18 de juny de 2016

amic i amat

Demanà l'amat a l'amic què era amor. Respòs que presència de faiçons e de paraules d'amat en cor sospirant d'amador, e llanguiment per desigs e per plors en cor d'amic.

divendres, 17 de juny de 2016

amic i amat

Encontrà l'amic son amat: conec l'amic son amat, e plorà. Reprès l'amat son amic per ço cor no plorava ans que l'hagués conegut; e demanà-li en què l'havia conegut, pus que no plorava. Respòs l'amic que en lo remembrament, e en l'enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament en continent que fo present a sos ulls corporals.

dijous, 16 de juny de 2016

amic i amat

Estava pres l'amic en lo carçre d'amor. Pensaments, desigs e remembraments lo guardaven e l'encadenaven per ço que no fugís a son amat; llanguiments lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira's l'amic; mas l'amat li demostrà son estament, e reviscolà l'amic.

dimecres, 15 de juny de 2016

amic i amat

  L'amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que no fos pres en lo camí. E anc no poc desmerxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons e groga color, ni de son cor plants, pensaments, sospirs, tristícia, llanguiments; e per açò fo pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

dimarts, 14 de juny de 2016

amic i amat

Apercebé l'amic que era amat per son amat, e demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà  l'amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia, de ses llangors. E respòs l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor.

dilluns, 13 de juny de 2016

amic i amat

 - Digues, amador: ¿en què has més d'enteniment: o en entendre veritat, o falsetat?  Respòs que en entendre veritat.  - Per què ?  - Cor entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.

diumenge, 12 de juny de 2016

amic i amat

-Digues, foll: en què ets sens major volentat: o en amar, o en aïrar?  Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.

De Mercuri


Com sempre amb retard, vet aquí que diu Llull sobre el planeta que regeix la planeta dels Gèminis. Una primera part més feixuga i la segona en què per fi els qui encara no ho tenien clar sabran com són: ara una cosa, ara una altra; difícil equilibri.

 

De Mercuri

Mercuri és planeta mijancera, e ha l'argent viu i dimecres, e és del dia, mas ell és senyor de Gèmini e Virgo.

E dien que és planeta mijancer, per ço car ha ab Venus .i. any de cors, e no és per si mateixa per calt, humit, fret e sec. E aiçò dien los astronomians, per ço que sia strument on se facen les converscions de les influències de los signes e les planetes, que són dessús, e que Mercuri lliure aquella conversió a la Lluna, en qui's lliura la influència als instints e apetits naturals dels elements e de llurs elementals.

E aital natura de planeta és necessària en los corses celestials, per ço que ordonadament se lliure llur influència çajús; ço és a saber, que aquella planeta o planetes qui venran amb major virtut del signe e de si mateixes en Mercuri, que en Mercuri sia subject, en qui aquella conversió se faça; ço és a saber, que la costil·lació d'En Mercuri sia pus estruga e de millor fortuna als hòmens quien ell naixen, per aquella conversió qui's fa en ell de les influències dessús. Així com en lo pebre, qui´s converteixen les virtuts dels elements a la fi del foc, e en la carabassa a la fi de l'aiguo; e anaixí dels altres.

Alguns dien que En Mercuri és calt e sec, per ço que atrempa per veïnança la multitud d'humiditat e fredor d'En Venus e de la Llune. E fóra assats aparent raó, si no fos la natura de la conversió que dita havem, la qual és necessària a la natura del cel. E par que pus suficient rasó sia que En Mercuri sia de la complexió de l'àier, qui pus lleugerament se converteix, que de la complexió del foc, qui és consumatiu e greu de convertir per la gran virtut que ha per calor e duresa per la terra de qui pren secor.

Mercuri ha natura molt convertible e alterable. E per aiçò los homes qui neixen en la sua costil·lació segueixen aquella natura per estint e apetit natural, així com los hòmens que adés han un prepòsit e adés n'han un altre, e lleugerament afermen e neguen, e descorren per diversos oficis e sciències, e són menys costants e ferms que altres homes. Per aiçò dien que les fembres qui són de Mercuri greument són castes. E dien que los mercaders de Mercuri venen e compren pus sovint que altres hòmens. , e pus sovint han apetit a menjar, beure e riure, plorar que altres hòmens. E aiçò mateix se segueix de les altres coses semblants a aquestes, així com de vaires colors, e de sovint gonyar e perdre, e ésser sovint sans e malautes, llargs e còbaus, grasses e magres, amics e desamics,ardits e volpells, e lleuegerament entenen e ignoren, membren e obliden. E totes aquestes alteracions han per la natura que ha Mercuri, en qui's converteixen les influències dels corses dessús. E per aiçò los hòmens d'en Mercuri són pus ordonats que altres con són bons, e pus desordenats con són mals.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia

dissabte, 11 de juny de 2016

amic i amat

Amor e desamor s'encontraren en un verger on parlaven secretament l'amic e l'amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda en aquell lloc; e respòs desamor que per desenamorar l'amic e per deshonrar l'amat. Molt desplac a l'amat e a l'amic ço que deia desamor; e multiplicaren amor per ço que vencés e destruís desamor.

divendres, 10 de juny de 2016

amic i amat

Per l'especial amor que l'amic havia a l'amat, amava lo bé comú sobre lo bé especial, per ço que comunament fos son amat conegut, lloat, desirat.

dijous, 9 de juny de 2016

amic i amat

Demanaren al foll per quals senyals era conegut son amat. Respòs, e dix que per misericòrdia, pietat, estant en volentat essencialment, sens negú camiament.

dimecres, 8 de juny de 2016

amic i amat

En los secrets de l'amic són revelats los secrets de l'amat, e en los secrets de l'amat són revelats los secrets de l'amic. E és qüestió qual dels dos secrets és major ocasió de revelació.

dimarts, 7 de juny de 2016

amic i amat

En tristícia ha amor mès l'amic per sobrecogitaments; e cantà l'amat, e alegràs l'amic com l'hac oït. E fo qüestió qual dels dos fo major ocasió a muntiplicar amor en l'amic.

dilluns, 6 de juny de 2016

amic i amat

Los hòmens qui es despenyen folls per ajustar diners, mouen l'amic a ésser foll per amor; e la vergonya que l'amic ha de les gents a anar con a foll, dóna manera a l;amic d'on haja amor e preu de les gents. E per açò és qüestió qual dels dos moviments és major ocasió d'amor.

Simbolismes cruents


Fa molts anys que sí no és per coacció o suggeriments semblants no miro sèries, en tot cas algun episodi aquí i allà sempre en canals oberts de televisió. En resum, que no segueixo Joc de trons i altres sèries semblants que deuen estar de moda en aquest moment. Tot i així, i conscient que em perdo una part essencial de la cultura del moment en molts camps, també en el de la sociologia, he de dir que vist moltes pel·lícules del gènere des d'anys immemorials i em sorprèn -em sorprèn ara- que s'hagi aprofitat tan poc -o gens- Ramon Llull.

Agafem, per exemple, un llibre seu curt i anem anem al capítol cinquè. Adapto a mitges i al meu aire:

Al cavaller li es donada espasa, que és feta a semblança de la creu, a significar que així com nostre senyor Jesucrist vencé en la creu la mort en la qual havíem caigut pel pecat del nostre pare Adam, així cavaller ha de vèncer i destruir els enemics de la creu amb l'espasa...
[...]
La llança és donada al cavaller per significar veritat, car la veritat és cosa dreta i no es torça, i la veritat va davant de la falsedat. I el ferro de la llança significa la força que la veritat té sobre la falsedat...

Ramon Llull: Llibre de l'orde de cavalleria

Per avui ho deixo aquí, espasa i llança, però continuaré. I que consti que he agafat dues armes el simbolisme de les quals si que s'ha expressat alguna vegada en la literatura cinematogràfica, però que avui, temps de moltes veritats, potser serien simbolismes políticament sospitosos, religiosament punibles i més rebutjables que matar a tort i a dret.

diumenge, 5 de juny de 2016

amic i amat

 Grans hosts e grans companyes se són ajustades d'espirits d'amors, e porten senya d'amor, on és la figura e el senyal de llur amat; e no volen menar en llur companyia null home qui sia sens amor, per ço que llur amat no hi prenga deshonor.

dissabte, 4 de juny de 2016

amic i amat

Les noblees, e els honraments e les bones obres de l'amat són tresor e riquees de l'amic. E lo tresor de l'amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors e els llanguiments que l'amic sostée per honrar e amar son amat.

divendres, 3 de juny de 2016

amic i amat

Encontrà l'amic un escuder qui anava consirós e era magre, descolorit e pobrament vestit; e saludar l'amic dient que Déus l'endreçàs a trobar son amat. E l'amat li demanà en què l'havia conegut. E l'escuder li dix que los uns secrets d'amors revelen los altres; e per açò han coneixença, los amadors, los uns dels altres.

dijous, 2 de juny de 2016

amic i amat

 Blasmava l'amic los crestians com no meten lo nom de son amat, Jesucrist, primerament en llurs lletres, per ço que li faessen l'honor que els sarraïns fan a Mafumet, (...), al qual fan honor com lo nomenen primerament en llurs lletres.

Diàleg circumstancial


-Has vist, Ramon, diuen que faran, o potser ja l'estan fent, no ho he seguit prou bé, una pel·lícula sobre tu. L'estrenaran en data assenyalada, el deu de setembre a la nit. Diuen que és dirà Jo, Ramon Llull. Què et sembla?

-Comencem pel títol. Ja saps, Miquel, que si bé vaig escriure en un moment de debilitat que era poc conegut i amat, la meua vida no té cap importància, el que compta és la meua obra; ni tan sols la meua obra, sinó que el que vaig escriure aconseguís la finalitat que em proposava.

-Sí, sí, però realment eres tan humil... Et vas permetre dictar una biografia, vas ser un personatge important, t'escoltaven papes i reis.

- Cert, vaig parlar amb papes i reis, però, i què? Van tirar endavant alguna de les meues propostes? Es va fundar alguna escola de llengües per a la formació idònia dels predicadors? Oxford, Salamanca, Bolonya, París..., em va prometre un papa. Res. I la croada per reconquerir Terra Santa amb el rei de França al capdavant...? Només bones paraules. Política per treure-se'm de sobre. Jaume, el fill del Conqueridor em deia: escriu, escriu, endavant, ho fas molt bé... Ramon lo foll em deien, i jo ho vaig fer meu. Ramon el fantàstic, i jo ho vaig fer meu.

-Però, tu feies política.

-Sí? No ho crec, no en tenia intenció. Jo presentava veritats i les argumentava, no feia pactes, a penes tenia aliats entre els grans. Entre nosaltres, mai no vaig entendre la política del meu temps. En el meu llibre sobre l'orde de cavalleria demanava una recristianització, recordava com havien de ser els bons cavallers. Res... literatura; al cap d'una anys només se'n recordava, del llibre, Joanot Martorell; ja et dic, literatura.

-Tornant a la pel·lícula,m'ha semblat que si parlen sobretot de tu és perquè els sembla massa complexa la teua obra, que...

-Massa complexa! Que l'han llegida? El director l'ha llegida? I els guionistes, i els actors? Qui els assessora?

-Home...

-Va, va, és tard, estic cansat i a tu la nit et deixondeix. Si no et sap greu ja parlarem un altre dia.

-Sempre és un plaer.

dimecres, 1 de juny de 2016

amic i amat

Tant plorà e cridà l'amic a son amat, tro que l'amat davallà de les altees sobiranes dels cels, e venc en terra plorar, e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens a amar, e a conèixer, lloar sos honraments.