diumenge, 31 de gener de 2016

amic i amat


L'amat enamora l'amic, e no el plany de son llanguiment, per ço que pus fortament sia amat e en lo major llanguiment atrop l'amic plaer e reveniment.

dissabte, 30 de gener de 2016

amic i amat


Desobeí l'amic son amat, e plorà l'amic. E l'amat venc morir en la gonella de son amic, per ço que l'amic recobràs ço que havia perdut; e donà-li major do que cell que perdut havia.

divendres, 29 de gener de 2016

amic i amat


Encontraren-se l'amic e l'amat, e dix l'amic: - No cal que em parles; mas fé'm senyal ab tos ulls, qui són paraules a mon cor, con te do ço que demanes.

dijous, 28 de gener de 2016

amic i amat


Hac son l'amic, qui molt havia treballat en cercar son amat; e hac paor que no oblidàs son amat. E plorà, per ço que no s'adormís, ni son amat no fos absent a son remembrament.

dimecres, 27 de gener de 2016

Entre el passat i el present


Diguin el que diguin els més entusiastes, Llull a vegades costa: el contingut, el seus estil, la finalitat dels seus escrits... Generalment, per exemple, em sento més proper a alguns clàssics llatins, que s'acosten força a la meua sensibilitat entre altres coses per les raons que he esmentat, que a la poca obra de Llull que conec. Potser Llull té, per a mi, un valor simbòlic, històric, que em condiciona positivament en la seua lectura i em fa trobar més gràcies de les que veuria en un escriptor desconegut o foraster.

Ai, entenc que aquest primer paràgraf pot qüestionar Llull o a mi mateix. De cap manera a ell. Hi ha per exemple, dos llibres seus que estan entre la meua obra preferida d'abans del XIX. Em refereixo al Llibre de l'orde de cavalleria i a la Doctrina pueril. Libres senzills, esclar. Doctrina pueril, com suggereix el nom, té per finalitat mostrar el món al seu fill i té, segons em sembla, dos mèrits: la prosa és molt assequible, tal com ha de pretendre tota obra pedagògica general, i exposa amb força amplitud el món de l'època -els aspectes religiosos molt més, evidentment- segons l'òptica lul·liana.

Aquesta obra, en temps passats, l'havia regalat unes quantes vegades a amic o amigues que acabaven de tenir un fill; després vaig començar a fer altres regals, sobretot en veure que molts anys després els pares segurament no havien obert el llibre, deducció que vaig fer quan alguns fills van començar a fer dret. Encara que ja se sap que els pares disposen i ells fills actuen segons el seu criteri.

No dó per consell, fill, que aprenes dret civill, car pochs són aquels qui be.n vaya usar; e per açò és peril apendre tal sciència, on quax totz aquels qui la aprengueren ne usen mal. Empero...

Ramon Llull: Doctrina pueril.

He copiat un fragment curtíssim i he acabat amb els punts suspensius per tal que els qui no han llegit la continuació tinguin interès a saber si realment hi ha ocasions, segons Llull, en què el dret civil es pot fer servir amb profit i em confirmin si hi estan d'acord. Resto a l'espera.

amic i amat


Cantava l'aucell en lo verger de l'amat. Venc l'amic, qui dix a l'aucell: - Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor; cor en lo teu cant se representa a mos ulls mon amat.

dimarts, 26 de gener de 2016

amic i amat


Cantaven los aucells l'alba, e despertà's l'amic, qui és l'alba; e los aucells feniren llur cant, e l'amic morí per l'amat en l'alba.

dilluns, 25 de gener de 2016

amic i amat


Digueren a l'amic: - On vas? - Venc de mon amat. - On véns? - Vaig a mon amat. - Quan tornaràs? - Estaré ab mon amat. - Quant estaràs ab ton amat? - Aitant de temps con seran en ell los meus pensaments.

diumenge, 24 de gener de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic on era son amat. Respòs: - Ve'l-vos en una casa pus noble que totes les altres nobilitats creades; e ve'l-vos en mes amors, e en mos llanguiments e en mos plors.

dissabte, 23 de gener de 2016

amic i amat


Malalte fo l'amic, e pensava'n l'amat: de mèrit lo peixia, e ab amor l'abeurava, e paciència lo colgava, d'humilitat lo vestia, ab veritat lo metjava.

divendres, 22 de gener de 2016

amic i amat


Venc l'amic beure a la font on hom qui no ama s'enamora com beu en la font, e doblaren sos llanguiments. E venc l'amat beure a la font per ço que sobredoblement doblàs a son amic ses amors, en les quals li doblàs llangors.

dijous, 21 de gener de 2016

Folls per Llull

Folls per Llull: 'Llibre de contemplació en Déu': El 'Llibre de contemplació en Déu' (1271-74) és una enciclopèdia espiritual immensa, escrita per Ramon Llull després de la seva conversió a la vida de penitència. El trobador cortesà ha esdevingut 'joglar de Déu', que té la missió de convertir amb raons infidels i descreguts. Es considera la primera gran obra de les lletres catalanes.

amic i amat


Sospirs e plors vengren a jutjament a l'amat e demanaren-li per lo qual se sentia amat pus fortment. Jutjà l'amat que els sospirs són pus prop a amor, e los plors als ulls.

dimecres, 20 de gener de 2016

amic i amat


Contrastaren-se l'amic e l'amat; e viu-ho un altre amic, qui plorà tan llongament tro hac feta pau e concordança entre l'amat e l'amic.

dimarts, 19 de gener de 2016

amic i amat

 Demanà l'amic a l'enteniment e a la volentat qual era pus prop a son amat; e corregueren ambdós, e fo ans l'enteniment a son amat que la volentat.

dilluns, 18 de gener de 2016

amic i amat


Qüestió fo entre los ulls e la memòria de l'amic, cor los ulls deien que mellor cosa és veer l'amat que membrar-lo, e la memòria dix que per lo remembrament puja l'aigua als ulls e el cor s'enflama d'amor.

diumenge, 17 de gener de 2016

amic i amat


Entre amor e esperança ha fet hostal amor, on viu de pensaments e mor per oblidaments com los fonaments són sobre los delits d'aquest món.

dissabte, 16 de gener de 2016

amic i amat


- Digues, aucell qui cantes: est-te mès en guarda de mon amat per ço que et defena de desamor, e que muntiplic en tu amor? Respòs l'aucell: - E qui em fa cantar, mas tan solament lo Senyor d'amor, qui es té a deshonor desamor?

divendres, 15 de gener de 2016

Ningú no és perfecte


Es diu que Llull, i és generalment veritat, mostrà una exquisida correcció en els seus escrits envers les dues altres grans religions del moment, la jueva i la islàmica; n'és una bona prova el Llibre del gentil i els tres savis (qualsevol dia en parlarem), on tracta de manera força equilibrada les tres religions, fins al punt que un lector neutre i superficial es podria sentir atret per qualsevol de les creences exposades a l'obra. Ara bé, els escrits de Llull són vastos i no s'ha d'oblidar que una de les seues finalitats fonamentals és convertir infidels i gentils. Les paraules, per exemple, que dedica a Mafumet, el profeta de l'islam, no són precisament un model de diplomàcia a l'hora d'intentar el diàleg amb els seguidors d'aquesta religió. Tal com està el panorama mundial, no sé si faig bé de copiar el fragment de més avall, no sigui cosa que algú confongui les paraules de Llull amb el meu pensament. Esclar que aquest blog el llegeix poca gent, de moment.


Mafumet fo home molt luxuriós e hac IX mullers, e ac paria ab moltes altres fembres, e donà la secta molt ampla; e per la amplea que donà, les gets agueren creensa en ses paraules,e après sa mort seguiren la secta.
[...]
Tants són vils fets e sutzes, cels que féu Mafumet, e tant se desconvenen ses paraules e sos fets a sentedat de vida, que majorment aquels sarraÿns qui saben molt e han sotil engín, e que han elevat enteniment, no crehen que Mafumet sia propheta; e per açó han fet establiment los sarraÿns que nul home no gos mostrar lògica de natures entre ells, per ço que agen rudi [rude] enteniment, per lo qual
sien en oppinió que Mafumet sia profeta.

Ramon Llull: Doctrina pueril.

amic i amat


Portà nostra Dona son Fill a l'amic per ço que li besàs son peu, e que escrivís en son llibre les virtuts de nostra Dona.

dijous, 14 de gener de 2016

amic i amat


Encercava l'amic qui recomptàs a son amat com ell per sa amor sostenia greus treballs e moria; e atrobà son amat qui llegia en un llibre on eren escrites totes les llangors que amor li donaria per son amat, e tots los grats que n'havia.

dimecres, 13 de gener de 2016

amic i amat


Digues, foll per amor: ¿e qual cosa és pus vesible, o l'amat en l'amic, o l'amic en l'amat? Respòs, e dix que l'amat és vist per amors, e l'amic per sospirs, e per plors, e treballs e dolors.

dimarts, 12 de gener de 2016

amic i amat


Amic foll: ¿per què destruus ta persona e despens tos diners, e lleixes los delits d'aquest món e vas menyspreat entre les gents? Respòs: -Per honrar los honraments de mon amat, qui per més hòmens és desamat, deshonrat, que honrat e amat.


Capricorn


Ai, que passen els dies i encara no havia aparegut el signe que pertoca. Llull, com fa a Sagitari, no dedica gaire esforç a concretar les característiques del signe. Un pot pensar que si no esmerça gaires mots a Capricorn és perquè es troba sota la influència de Saturn: Saturnus és mal per ço car és de la complexió de la terra, qui és de mala complexió segons la comparació de la complexió de l'àer, qui és de bona complexió per la sang qui és font de vida, e malencolia és font de mort... E los hòmens qui naixen en la seua constil·lació són malencòlics e pelsants... E han bona memòria... e ama les espècies fantàstiques e matemàtiques... En fi, que es veu que també tenen coses bones. Un altre dia haurem de parlar dels planetes  i de les seus influències en les persones; ara bé, si algú no té espera i necessita una consulta personalitzada amb previsions de futur que m'enviï un mail. Bé, concretem.


De Capricorn

Capricorn és de complexió de .C. e és movable, nocturnus, femení, e ha Saturnus, e ha del cors de l'home los genolls, e és sua la regió d'Etiòpia.


 

Per cert, no sé si tothom sap que el novíssim 130è president de la Generalitat va nàixer un 29 de desembre i que, per tant, li correspon aquest signe. Queda dit.

dilluns, 11 de gener de 2016

amic i amat


Digueren a l'amic: -Per què no respons a ton amat qui t'apella? Respòs: -Ja m'aventur a greus perills per ço que a ell pervenga, e ja li parle desirant ses honors.

diumenge, 10 de gener de 2016

amic i amat


Dix l'amat a l'amic: -Saps, encara, què és amor? Respòs: -Si no sabés què és amor, ¿sabera què és treball, tristícia e dolor?

dissabte, 9 de gener de 2016

amic i amat


-Digues, amic -dix l'amat-: ¿hauràs paciència si et doble tes llangors? -Hoc, ab que em dobles mes amors.

divendres, 8 de gener de 2016

amic i amat


Demanà l'amat a l'amic: -¿Has membrança de nulla cosa que t'haja guardonat, per ço cor me vols amar? Respòs: -Hoc, per ço cor entre los treballs e els plaers que em dónes, no en faç diferència.

dijous, 7 de gener de 2016

amic i amat


Temptà l'amat son amic si amava perfectament; e demanà-li de què era la diferència qui és entre presència e absència d'amat. Respòs l'amic: -D'innorància e oblidament, coneixença e remembrament.

dimecres, 6 de gener de 2016

DE QUAN ELS SURREALISTES RECOMANAVEN LLEGIR A LLULL


No comptava Fuster amb l'any Llull ni amb nosaltres que no som surrealistes ni real visceralistes però que n'anem parlant i recomanant llegir-lo, quan va escriure aquest aforisme:

50. Jo no sabria com interpretar-ho. Però el fet és que  fa vint o vint-i-cinc anys, únicament els surrealistes citàven encara Ramon Llull i en recomanaven la lectura. Després ni els surrealistes.

amic i amat


Dix l'amic a l'amat: -Tu que umples lo sol de resplendor, umple mon cor d'amor. Respòs l'amat: -Sens compliment d'amor no foren tos ulls en plor, ni tu vengut en est lloc veer ton amador.

dimarts, 5 de gener de 2016

amic i amat


Ah! quan se gaubarà l'amic que muira per son amat? Ni l'amat, quan veurà son amic llanguir per sa amor?

dilluns, 4 de gener de 2016

amic i amat


Plorava l'amic e deïa: -¿Tro* a quan de temps cessaran tenebres en lo món, per ço que cessen les carreres infernals? Ni l'aigua, qui ha en costuma que descórrega a enjús, ¿quan serà l'hora que haja natura de pujar ensús? Ni els innocents ¿quan seran més que els culpables?
 
*Fins

diumenge, 3 de gener de 2016

amic i amat


Ajustaren-se molts amadors a amar un amat qui els abundava tots d'amors; e cascú havia per cabal* son amat e sos pensaments agradables, per los quals sentien plaents tribulacions.
 
* per a ell sol

dissabte, 2 de gener de 2016

amic i amat


Ja sé que no està bé i a més posen multes, però em resisteixo a deixar de pintar al menys una paret amb un verset de Llull. I el segon, tantes vegades llegit i repetit, seria un dels meus preferits. Què importa la llargada del camí -sempre fem camí-, les seues dificultats, les decepcions de la marxa..., si l'amor -l'amor que sigui- sempre és present i et dóna forces per continuar?


Les carreres*  per les quals l'amic encerca son amat són llongues, perilloses, poblades de consideracions, de sospirs e de plors, e enluminades d'amors.
 
 
 
*camins

divendres, 1 de gener de 2016

amic i amat


Els versos de Llull no solen tenir gaire càrrega poètica, sovint tenen una finalitat didàctica, narrativa, etc., i les rimes serveixen per recordar millor el contingut. Possiblement el seu material poètic més interessant es troba en la prosa del Llibre d'Amic i Amat, conjunt de 366 versets inclosos en el Llibre d'Evast i d'Aloma i de Blanquerna son fill. El total dels majoritàriament breus versets conformen una història d'amor i com a tal ha de ser llegida. En tot cas, cada lector ha de trobar la seua pròpia lectura i la pot diversificar tant com vulgui o en sigui capaç, des de la intenció original que, en un crescendo amb alts i baixos de cerca, coneixement i intensitat presenta la relació de l'home amb Déu, fins a la visió d'un possible amor mundà.

Els versets, contenen una notable condensació expressiva, metàfores, antítesis, paradoxes... Això, juntament amb la llengua original, a vegades pot dificultar la comprensió, de manera que, amb permís de Llull, hem optat per facilitar com a mínim la llengua i hem triat la versió una mica modernitzada que es presenta en el Blanquerna de la MOLC. Se n'han fet altres actualitzacions més personals: avui, per exemple, i de manera excepcional, començarem amb la de Joan Gelabert, publicada a Classics del Gall (El Gall Editor, Pollença, 2004).

Continuarem parlant una mica més del llibre, però per avui ja és suficient. Passem directament a un fragment de la introducció i al primer verset d'aquest any bixest que ens permetrà no deixar el darrer verset a l'any 2017.

Bona entrada d'any i millor sortida, i que Llull us acompanyi.


Blanquerna estava en oració e considerava la manera segons la qual contemplava Déu e ses virtuts; e con havia finida sa oració, escrivia ço en què havia contemplat Déu. E açò faïa tots jorns; e mudava en sa oració novelles raons, per tal que de diverses maneres e de moltes componés lo Llibre d'Amic e Amat, e que aquelles maneres fossen breus, e que, en breu temps, l'ànima ne pogués decórrer.
E en la benedicció de Déu, Blanquerna començà son llibre, lo qual departí en aitants verses con ha dies l'any. E cascú vers basta a tot un dia a contemplar Déu, segons l'Art del Llibre de contemplació.Demanà l'Amic al seu Amat
si havia romàs en Ell
cap cosa per a estimar;
i l'Amat respongué que allò
per què l'amor d l'Amic
podia créixer, era per estimar.