dijous, 31 de març de 2016

Els convertidors


Escriu Josep Maria Ruiz Simon sobre la idealització de Ramon Llull convertit per alguns en model de diàleg interreligiós. L'article (el podeu llegir aquí) em sembla molt interessant i només veig un inconvenient en la proposta final: llegir Llull amb sentit històric. Quanta gent té els coneixements històrics necessaris, prou precisos -potser no cal excessiva precisió, és veritat-, per fer aquest exercici de lectura? Sigui com sigui, com a mínim cal no oblidar que Llull no és una autor d'ahir sinó, com a mínim, d'abans d'ahir. Esclar que els lectors de Llull, són i seran, no ens enganyem, escassos, amb Any o sense, amb proximitat o amb distanciament.

Quant als objectius de Llull després de la seua conversió, queden molt clars, sovint reiterats i fàcils de resumir breument: convertir infidels, és a dir, tots els qui no són cristians, catòlics.

Un exemple il·lustratiu i inequívoc -on, a més, s'especifica el paper de l'església i de la noblesa en l'assumpte- es pot llegir al principi del capítol segon del Llibre de l'orde de cavalleria:

Ofici de cavaller és mantenir e defendre la sancta fe catòlica, per la qual Déu lo pare tramès son Fill pendre carn en la verge gloriosa nostra dona Sancta Maria, e per la fe a honrar e a muntiplicar soferí en est món molts treballs e moltes hontes e greu mort. On enaixí con nostro senyor Déus ha elets clergues per mantenir la sancta fe ab escriptures e ab provacions necessàries, preïcant aquella als infeels ab tan gran caritat que la mort sia a ells desirable, enaixí lo Déu de glòria ha elets cavallers qui per força d'armes vencen e apoderen los infeels qui cada dia punyen en lo destruïment de la Sancta Esgleia. On, per açó Déus té honrats en est món e en l'altre aitals cavallers qui són mantenidors e defenedors de l'ofici de Déu e de la fe per la qual nos havem a salvar.

amic i amat

Entresenya's l'amat, a son amic, de vermells e novells vestiments; e estén sos braços per ço que l'abraç, e enclina son cap per ço que li do un besar, e està en alt per ço que el pusca atrobar.

dimecres, 30 de març de 2016

De Àries (I)


Quina dèria! Ja sé que fa uns quants dies que som a Àries, però no m'esperava rebre tants correus impacients preguntant per les paraules de Llull. De fet, el savi, com que aquest és el primer signe del zodíac, a diferència de la majoria dels altres, es mostra més detallista, més reiteratiu, més extens, tant, que copiaré les seues paraules en dos lliuraments consecutius per tal que la seua lectura no es faci feixuga als pocs acostumats a la seua prosa.


Àries és signe a lo qual és comparada la complexió del foc, qui és calt e sec, la qual complexió del foc significam per .B. Calt és per sa pròpia calor, e és sec per la sequetat que la terra li dóna. No emperò que Àries sia calt ne sec en sa essència ni natura, mas que ha natura de montiplicar al foc sa calor e secor, en quant lo cel ha natura d'influir sa vertut en los corses çajús; així con lo sol, qui ha natura e vertut a montiplicar al foc sa calor ab sa resplendor e lluor, qui és semblant a la lluor del foc.

Àries ab sa calor montiplica les calors çajús e destruu les fredors, e ab sa secor montiplica les secors çajús e consuma les humiditats. E deïm que ha calor e secor, per ço cor la sua natura e virtut ha major concordança ab lo foc que ab altre element; e per açò, con alguna planet està en la casa de N'Àries, és fet judici segons la complexió de N'Àries e d'aquella planeta.

Àries és diürnal. E és dit que és diürnal, per ço car la sua pròpia natura e vertut ha major concordança ab lo dia que ab la nit. E per aiçò dien los stronomians que los hòmens qui neixen de dies en la costil·lació de N'Àries, són pus colèrics qui aquells qui neixen de nits, e han per Àries més de virtut de dies que de nit.

Àries és masculí. Ço és a saber, que la sua natura e virtut, la qual ha per si mateix, ha major concordança ab los corsos çajús qui són masculins, que ab los femenins. E per aiçò qui neix en la costil·lació de N'Àries és pus estruc en les coses masculines que femenines. E si és concebut en la sua costil·lació, és per natura dispost a esser mascle, si, doncs, no és empatxada la natura de N'Àries per alguna planeta qui sia ab ell conjunta, qui sia contra sa complexió, així con Venus e la Lluna, qui han natura per la qual són engendrats los corsos femenins, qui segons comparació són més de la complexió de l'aigo que del foc.

Àries és movable. E és dit que és movable per ço car ha major concordança ab los corses çajús per moviment d'ells que per llur estat. E per aiçò, con los hòmens són en la costil·lació d'Àries engendrats o nats, són pus lleugers e corren més que altres que sien nats en Taurus. Emperò menys dura ço que fan, que ço que fan los hòmens qui són engendrats o nats en la costil·lació de Taurus; emperò pus tost acaben ço que fan, que aquells de Taurus.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia

amic i amat

 Deia l'amic a l'amat que per moltes carreres venia a son cor e es representava a sos ulls, e per molts noms lo nomenava sa paraula; mas l'amor ab què l'avidava e el mortificava no era mas una tan solament.

dimarts, 29 de març de 2016

amic i amat


Apartaren-se l'amic e amor, e tenien solaç de l'amat; e representà's l'amat. Plorà l'amic e esvaneí's amor en l'esmortiment de l'amic. Reviscolà l'amat son amic com li remembrà ses faiçons.

dilluns, 28 de març de 2016

amic i amat


Malalte fo l'amic per amor, e entrà'l veer un metge qui muntiplicà ses llangors e sos pensaments; e sanat fo l'amic en aquella hora.

diumenge, 27 de març de 2016

amic i amat


Estava l'amic en llanguiments e en tristícia per sobreabundància de pensaments; e tramès precs a son amat que li trametés un llibre on fossen escrites ses faiçons, per ço que li donàs alcun remei. L'amat tramès aquell llibre a son amic, e doblaren a l'amic sos treballs e sos llanguiments.

dissabte, 26 de març de 2016

amic i amat


Demanà l'amic a son amat qual cosa era major: o amor o amar. Respòs l'amat, e dix que, en creatura, amor és l'arbre e amar és lo fruit, e els treballs e els llanguiments són les flors e les fulles; e en Déu, amor e amar són una cosa mateixa, sens negun treball, llanguiment.

divendres, 25 de març de 2016

amic i amat


Encercava l'amic son amat, e atrobà un home qui moria sens amor; e dix que gran damnatge era d'home qui moria a nulla mort sens amor. E per açò dix l'amic a l'home qui moria: - Digues: per què mors sens amor? Respòs: - Per ço cor sens amor vivia.

dijous, 24 de març de 2016

amic i amat


- Digues, foll: quina cosa és meravella? Respòs: - Amar més les coses absents que les presents; e amar més les coses invisibles incorruptibles, que les vesibles corruptibles.

dimecres, 23 de març de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic, de l'amor de l'amat. Respòs que l'amor de son amat és influència d'infinida bonea, eternitat, poder, saviea, caritat, perfecció; la qual influència ha l'amat a l'amic.

dimarts, 22 de març de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amat, de l'amor de son amic. Respòs que l'amor de son amic és mesclament de plaer e malanança, e de temor, ardiment.

dilluns, 21 de març de 2016

amic i amat


Tramès lletres l'amic a son amat, en les quals li dix si havia altre amador qui li ajudàs a portar e a soferir los greus afanys que sosté per sa amor. E l'amat rescrisc a son amic dient que no ha ab què faça vers ell injúria ni falliment.

diumenge, 20 de març de 2016

amic i amat


Cantava l'amat e deia que poc sabia l'amic d'amor si havia vergonya de lloar son amat, ni si el temia honrar en aquells llocs on pus fortment és deshonrat; e poc sap d'amar qui s'enuja de malanança; ni qui es desespera de son amat, no fa concordança d'amor, esperança.

dissabte, 19 de març de 2016

amic i amat


Digues foll, quan venc en tu amor? Respòs: - En aquell temps que m'enriquí, e em poblà mon cor de pensaments, desirers, sospirs, llanguiments, e abundà mos ulls de llàgremes e de plors.
- Què t'aportà amor? - Belles faiçons, honraments, e valors de mon amat. - En què vengren? - En membrança e en enteniment. - Ab què els reebist? - Ab caritat, esperança. - Ab què els guardes? - Ab justícia, prudència, fortitudo, temprança.

divendres, 18 de març de 2016

amic i amat


Cridà l'amic en alt a les gents, e dix que amor los manava que amassen en anant e en seent, e en vetlant e en dorment, e en parlant e en callant, e en comprant e en venent, e en plorant e en rient, e en plaer e en llanguiment, e en guanyant e en perdent; e en qualsque coses faessen, en totes amassen, cor d'amor n'havien manament.

dijous, 17 de març de 2016

amic i amat


Apellà amor sos amadors, e dix-los que li demanaren los dons que li eren pus desirables e pus plaents. E ells demanaren a amor que els vestits e els ornàs de sos afaiçonaments, per ço que fossen a l'amat pus agradables.

dimecres, 16 de març de 2016

amic i amat

 Secret d'amor sens revelació, dóna passió e llanguiment; e revelar amor dóna temor per frevor. E per açò l'amic en totes maneres ha llanguiment.

dimarts, 15 de març de 2016

amic i amat


Demanaren al foll on començà enans sa amor: o en los secrets de son amat, o en revelar-los a les gents. Respòs, e dix que amor no hi fa null departiment, com és en son compliment; cor ab secret té l'amic secret los secrets de son amat, e ab secret los revela, e ab revelació los té secrets.

dilluns, 14 de març de 2016

amic i amat


- Digues, foll: qual cosa fo enans: o ton cor, o amor? Respòs, e dix que en un temps foren son cor e amor; cor si no ho fossen, lo cor no fóra creat a amar, ni amor no fóra creada a cogitar

diumenge, 13 de març de 2016

inspiració


Deia, fa temps, que alguns poetes han actualitzat en vers rimat el Llibre d'amic i amat; d'altres s'han inspirat en els versets lul·lians per fer poemes nous, interpretacions, paràfrasis amb vida pròpia. Què us sembla el poema que pren consistència a partir de la reflexió d'avui? No diré nom de l'autor ni llibre; alguns el descobrireu fàcilment, alguns potser l'heu llegit, d'altres potser el voldreu llegir. Continuarem i desvetllarem el que calgui. I si algú, com el poeta, se sent inspirat per Llull...

-Com de parlar te desveses?
Per què estàs tan consirós?
-Pensava en les boniqueses
de l'Estimat del meu cor,
i en la semblança que tenen
felicitats i dolors
que van per la terra i vénen
prenent i donant amors.

amic i amat

 Digues, foll, com no parles? Ni què és ço en què estàs embarbesclat, consirós?  Respòs: -En les bellees de mon amat, e en lo ressemblament de les benanances e de les dolors que m'aduen e em donen amors.

dissabte, 12 de març de 2016

amic i amat


Estaven moltes gents devant l'amic, qui es clamava de son amat com no creixia ses amors; e clamava's d'amor com li donava treballs ni dolors. Escusà's l'amat, dient que los treballs e les dolors d'on acusava amor, eren muntiplicaments d'amors.

divendres, 11 de març de 2016

tastet


Vaig veure que ahir a la tarda actuava al col·legi major Ramon Llull el grup Lai amb un espectacle musical sobre el personatge i l'obra. No hi vaig anar i només he pogut mirar el tràiler, que segur que resumeix molt bé el conjunt. A veure si en una altra ocasió hi puc assistir. Mentrestant, he entrat a la pàgina de l'Any, encara força buida de contingut, molt especialment de l'institucional, agafant coses d'aquí i d'allà. Segur que en els mesos que queden s'omplirà a vessar de propostes interessantíssimes, edicions de l'obra, insisteixo, incloses.
 
 

amic i amat


Demanaren a l'amic quals són los fruits d'amor. Respòs: -Plaers, cogitaments, desigs, sospirs, ànsies, treballs, perills, turments, llanguiments. Sens aitals fruits no es lleixa amor tocar a sos servidors.

dijous, 10 de març de 2016

amic i amat


Les vies d'amor són llongues e breus per ço cor amor és clara, pura, nèdea, vera, subtil, simple, forts, diligent, llugorosa, abundosa de novells pensaments e d'antics remembraments.

dimecres, 9 de març de 2016

amic i amat


Estec e perllongà l'amic sos pensaments en la granea e en la durabletat de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà ni fi. E dix l'amat: - Què mesures, foll? Respòs l'amic: - Mesur menor ab major, e defalliment ab compliment, e començament ab infinitat, eternitat, per ço que humilitat, paciència, caritat, esperança, ne sien pus fortment en ma membrança.

dimarts, 8 de març de 2016

amic i amat


Deia l'amic a son amat: - Tu est tot, e per tot, e en tot, e ab tot. Tu vull tot, per ço que haja e sia tot mi. Respòs l'amat: - No em pots haver tot sens que tu no sies de mi. E dix l'amic: - Hages-me tot, e jo tu tot. Respòs l'amat: - Què haurà ton fill, ton frare e ton pare? Dix l'amic: - Tu est tal tot, que pots abundar a ésser tot de cascú qui es dóna a tu tot.

dilluns, 7 de març de 2016

amic i amat


Remirava l'amic un lloc en lo qual havia vist son amat, e deia: - Ah, lloc qui em representes les belles costumes de mon amat! Diràs a mon amat que jo sostenc, per son amor, treball e malanança.
Respòs lo lloc: - Con en mi era ton amat, soferia per ta amor major treball e malanança que tots los altres treballs ni les altres malanances que amor pot donar a sos servidors.

Desafiament


És complicat llegir Llull actualment? Depèn. En els llibres essencialment teològics i filosòfics, més aviat sí; en els llibres no actualitzats mínimament al català actual, també. Superats aquests dos condicionants, i altres que ara mateix no se m'acudeixen, el gaudi de la lectura de l'obra de Llull és cosa dels interessos de cadascú. Per començar, és clar, cal que les editorials es posin a la feina. Han publicat no sé quantes versions de la subobra Llibre de les bèsties, però no conec cap versió actualitzada de la Doctrina pueril, llibre del qual ja he cantat les excel·lències. Que jo sàpiga, el Tractat d'astronomia, cosa obsoleta però divertida, tampoc no es pot trobar més que en una edició del Patronat Ramon Llull-Abadia de Montserrat, que està molt bé, però que no és per al gran públic. Del Llibre de l'orde de cavalleria, hi ha versions acadèmiques, escolars... Tres obres, perfectament llegibles que, per una o altra raó poden ser potser no engrescadores, però curioses. Que es reeditin, que se'n facin versions per arribar a tothom, que se'n faci publicitat, que s'expliquí de manera convincent per què la seua lectura pot fer passar una bona estona, que és el primer condicionant de qualsevol lectura.

Un altre suggeriment: una antologia de textos lul·lians. Que experts de màrqueting amb els assessors adients de tot tipus busquin en l'obra de Llull allò que pot arribar al gran públic, tenen material de sobra, que facin un conjunt atractiu...

Tot això, i més, es pot fer. Desafio qui em vulgui demostrar el contrari a un combat a tota ultrança.

diumenge, 6 de març de 2016

amic i amat


Digues, foll: quina cosa és malanança? - Membrança de les deshonors qui són fetes a mon amat, digne de tots honraments.

dissabte, 5 de març de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic qual cosa era benanança. Respòs que malanança sostenguda per amor.

divendres, 4 de març de 2016

amic i amat


Dix l'amic a son amat que el pagàs del temps en què l'havia servit. Comptà l'amat los pensaments, e els desigs, e els plors, e els perills e els treballs que havia sostenguts son amic per sa amor; e afegí en aquell compte, eternal benauirança, e donà si mateix en paga a son amic.

De Júpiter (II)


Veig que ningú ha demanant més diligència a l'hora d'afegir la segona part de Júpiter. Bé, la discreció, el silenci, és una virtut important, però ja podeu consultar com continua el text. Sé que l'esperàveu.


Home sanguini nat sots En Júpiter sense conjunció d'altra planeta deu haver naturalment grossa imaginació plena per l'abundància de l'àer. E per aisò home sanguini cull grosses espècies en la imaginació, així com lo colèric, que les cull magres i primes, car enaixí com l'aigua les restreny, lo foc les allarga, així com la terra les desseca l'àer les ompleix e les vivifica; e açò deïm segons comparació de la natura de la imaginació, qui ha una natura per Saturnus e altra per Júpiter.

E per aiçò l'hàbit de sciència que han los hòmens de Júpiter, so és a saber dejús ells nats, han sciència lleial e palpable e lleugera d'entendre, car hom sanguini no té naturalment secret. Emperò lo subject de son hàbit de saber no és tan stable com lo dels hòmens de Saturnus, e aiçò és per ço cor lo subject de la imaginació del sanguini és moll segons comparació del colèric, qui l'ha dur e sec. E per aiçò diu que los homes d'En Júpiter aprenen e entenen pus lleugerament que los homes d'En Saturnus; mas pus tost obliden que los melancòlics. Los hòmens d'En Júpiter amen oficis naturalment segons que són pertanyents a la complexió d'En Júpiter e a les seues altres propietats, així con carnisser, caçador e pescador e home d'armes, qui fan sang, e així draper qui consira calor e color e noblesa de drap, e lo taverner qui consira vi per alegria, e lo pintor qui consira ls figures per alegrar lo cor, e açò mateix de bels vestiments e ornaments, e de bels edificis novells. E per aiçò los hòmens sanguinis són atrobadors de novelels maneres més que altres hòmens. E los malencòlics stan pus fortament a les antigues costumes que a les novelles.

 

dijous, 3 de març de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic quina cosa era perseverança. Dix que perseverança era benanança e malanança en amic perseverant en amar, honrar, servir son amat en fortitudo, paciència, esperança

dimecres, 2 de març de 2016

amic i amat


Digues, foll: si et desamava ton amat, què faries? Respòs, e dix que amaria per ço que no morís, con sia cosa que desamor sia mort, e amor sia vida.

dimarts, 1 de març de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic on començaren primerament ses amors. Respòs que en les noblees de son amat; e que d'aquell començament s'enclinarien a amar si mateix e son proïsme, e en desamar engan e falliment.