dilluns, 29 de febrer de 2016

amic i amat


Cogità l'amic en la mort, e hac paor tro que remembrà son amat. E cridà a les gents qui li estaven davant: - Ah, senyors! Amats per ço que mort ni perills no temats, a honrar mon amat.


P.S.: Recordo que només es pot reflexionar sobre el text anterior cada quatre anys. Enguany toca.

diumenge, 28 de febrer de 2016

amic i amat


Anava l'amic desirant son amat, e encontrà's ab dos amics qui ab amors e ab plors se saludaren, e s'abraçaren e es besaren. Esmortí's l'amic: tan fortment li remembraren los dos amics son amat.

dissabte, 27 de febrer de 2016

De Júpiter (I)


Espero que ningú no s'hagi impacientat per la demora de Júpiter, que regeix el signe actual. Com que el contingut és relativament llarg, el dividirem en dues parts en significança dels dos mesos i els dos signes que comparteixen la planeta.


De Júpiter

Júpiter és de la complexió de l'àer, qui és humit e calt e és bo e és seu l'estany e lo dijous e és senyor de Sagitari e Pisces e lo seu moviment fa en .xij. Anys, així com lo Sol qui'l fa en un any, e és masculí i diürnal.

Per ço car l'àer e la terra són contralris per secor e fredor contra humiditat e calor, naturalment los hòmens qui neixen en la constil·lació de Júpiter deuen esser de contràries condicions d'aquelles que han los hòmens qui neixen sota la constil·lació de Saturnus; e per aiçò no'n convé que digam enaixí llongament de les condicions de Júpiter con havem dit d'aq uelles d'En Saturnus. Emperò bo és que digam algunes condicions que los hòmens han per En Júpiter.

En Júpiter és humit i calt, no per si mas car dóna humiditat e calor, e influeix sa vertut çajust e és senyor de la sang qui és naturalment humida e calda. E los hòmens qui neixen sots En Júpiter deuen esser alegres per ço car vida d'hòmens sta majorment per humiditat e calor; e deuen esser llargs per ço cor lo foc és llarg en quant és difusiu e departeix les parts e l'àer qui és omplitiu e més convertible que altre element, e per aiçò los hòmens sanguinis ni han por de pobresa ni de fretura e naturalment són vanaglorioses e qui amen honrament més que altres hòmens, per ço con han pus noble complexió. E per l'aspetit major que han a bé, naturalment han major desig d'infants e més losamen e'ls volen haver que altres hòmens per ço que montipliquen l'espècie humana. E los hòmens sanguinis són naturalment pus lleials que altres e més se fien en tots homes e no són murmuradors ni maldients, e pus volenteres ensenyen ço que saben que altres homes, pe ço car amen més que altres homes per raó de la liberalitat del foc e de l'abundància de l'àer.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia

amic i amat


Cantava l'aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava les fulles e aportava odor de les flors. Demanava l'amic a l'aucell què significava lo moviment de les fulles ni l'odor de les flors. Respòs: - Les fulles signifiquen en llur moviment, obediència; e l'odor, sufre e malanança.

divendres, 26 de febrer de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic: - Quals són tes riquees? Respòs: - Les pobretats que sostenc per mon amat. - E qual és ton repòs? - Lo llanguiment que em dóna amor. - E qui és ton metge? - La confiança que he de mon amat. - E qui és ton maestre? Respòs, e dix que les significances que les creatures donen de son amat.

dijous, 25 de febrer de 2016

amic i amat


Pujà-se'n lo cor de l'amic en les altees de l'amat, per ço que no fos embargat a amar en l'abís d'aquest món. E con fo a l'amat, contemplà'l ab dolçor e plaer; e l'amat baixà'l a aquest món, per ço que el contemplàs ab tribulacions e ab llanguiments.

dimecres, 24 de febrer de 2016

amic i amat


Dix l'amat: - Miracle és contra amor, d'amic qui s'adorm oblidant son amat. Respòs l'amic: - E miracle és contra amor si l'amat no desperta l'amic, pus que l'ha desirat.

De Pisces


Ai, que ja fa uns dies que ha començat un signe nou i aquí encara no se n'ha donat raó! Com sempre, Llull és minimalista a l'hora de parlar dels signes i s'esplaia més en els (les) planetes que els regeixen, en aquest cas Júpiter, que deixarem per un altre moment.


De Pisces

Pisces ha complexió de .D., per ço car enforteix en los corses çajús fredor e humiditat. E és comú, e femení, e de la nit, e la sua planeta és Júpiter. E ha del cors de l'home los peus, e fa los hòmens cautelosos e savis, e mescla moltes olors ab què fa los corses vaires, e la sua regió és septentrional e participa ab los Romans.

Ramon Llull: Tractat d'astronomia

dimarts, 23 de febrer de 2016

amic i amat


Anava l'amic per una ciutat com a foll, cantant de son amat; e demanaren-li les gents si havia perdut son seny. Respòs que son amat havia pres son voler, e que ell li havia donat son enteniment; per açò era-li romàs tan solament lo remembrament, ab què remembrava son amat.

dilluns, 22 de febrer de 2016

El diccionari Llull


Els versos de Llull del post de Francesc, que parlen de pecats, pecadors, perdó, etc., em van fer pensar, per una associació mental subjectiva, en el terme gentil i en el fet que Llull, la seua obra, directament o indirecta, és un diccionari, un diccionari enciclopèdic de consulta obligatòria durant molt de temps. En ell trobem, sovint molt ben desenvolupades, les primeres definicions en català de moltes paraules, algunes de les quals encara es mantenen vigents en els diccionaris actuals. Com definiríem nosaltres, per exemple, el mot gentil? Què en diu el DIEC? I Llull? Copio un fragment de la seua Doctrina pueril:

Gentils són gent sense lig e qui no han conexença de Déu. On, per la ignorança que han de Déu, car segons cors de natura tot hom deu haver conexença de son creador, per açò los gentils, jatssia que no coneguen Déu, almenys fan honor a alguna creatura a significança que alguna cosa sia pus noble que éls.
Amable fill, per la ignorància que·ls gentils han de Déu, són en diverses errors e oppinions, e per açò són diverses pobles: los uns adoren ýdoles, los altres adoren lo sol e la luna e les esteles, e los altres adoren les bèsties e les aus, e los altres adoren los elements, e cascuns han diversa manera dels altres en ço que creeguen.
Mogols, tàrtins, búlgars, ongres d'Ongria la menor, comans, nestorins, rosos, ginovins e molts d'altres són gentils e són hòmens qui no han ley; e enaixí com flom d'aygua qui per costum va a enjús e no fa mas de córrer en la mar, e enaixí tots aquests decorren e no sessen de perdre Déu e de anar en foch perdurable; e a penes és negú qui sia lur procurador ne qui·ls ajut a demostrar via perdurable.

Més extens i clar no pot ser. I a més, un petit llistat de geografia medieval que no actualitzo per tal que els amables lectors es distreguin una estoneta.

amic i amat


Dix l'amic a l'amat: - Anc no fugí ni em partí de tu a amar, depús que t'hac conegut; cor en tu, e per tu e ab tu fui on que fos. Respòs l'amat: -Ni jo, depús que tu m'haguist conegut e amat, no t'oblide, ni null temps no fiu contra tu engan ni falliment.

diumenge, 21 de febrer de 2016

amic i amat


Veia's pendre l'amic, e lligar, e ferir e auciure per amor de son amat. Demanaren-li aquells qui el turmentaven: -On és ton amat? Respòs: -Ve'l-vos en lo muntiplicament de mes amors e en la sustentació que em fa de mos turments.

dissabte, 20 de febrer de 2016

DE CONSOLACIÓ
Déus consola hom pecador
can li remembra la dolor
que volc sofrir per sa amor.
Mas eu no pusc haver consolament
per ço car veig tan gran deshonrament
far en lo món a Déu per tanta gent.
Qui es pot abstenir de plorar
can veu Déus tam petit amar
per cells qui ell volc tan honrar?
Tots jorns estaig desconsolat
car veig tants hòmens en pecat
qui van a foc perpetuat.
Qui es consola de bon senyor
qui pels seus és en deshonor,
no sap què s'és força d'amor.
Déus consola hom per amar,
per esperar e perdonar,
e consola hom ab donar.
Paciència e pietat,
justícia e lleialtat
consolen hom enutjat.
Cell que es pensa qui és amat
per Déu, si és desconsolat
de sol Déu no es té per pagat.
Cell qui ha Déus en son cos mès,
¿què li cal si perd nulla res
pus que Déus basta a quant és?
No es tany que sia consolat
cell qui està en son pecat
e de Déu és desemparat.

RAMON LLULL

amic i amat


Dix l'amic a son amat: - En tu és mon sanament e mon llanguiment; e on pus fortment me sanes, pus creix mon llanguiment, e on pus me llangueixs, major sanitat me dónes. Respòs l'amat: - La tua amor és segell e emprenta on mostres los meus honraments a les gents.

desconfiança


No veig, i potser és una carència meua, que de moment es parli gaire de Llull al carrer, i això que vaig parant l'orella. Fa uns dies em va semblar sentir una conversa en què sortia el seu nom, però no, era un jugador de bàsquet.

Exagero, perquè ja se sap que Llull no serà un tema de conversa sinó d'actes culturals, d'alguna reedició dels llibres més coneguts, alguns dels quals són llibres dins de llibres, com el de les bèsties. A veure, no passa res, Llull és història i queda la memòria de la seua existència que enguany, millor o pitjor, serà publicitada institucionalment i per particulars. La qüestió, però, amb els escriptors, antics o moderns, és que siguin llegits, i per ser llegits, a part de trobar les seues obres en biblioteques i llibreries, cal que la seua lectura produeixi plaer, com a mínim literàriament parlant, cal que la seua lectura, faré servir un terme encara vigent, sigui competitiva, sigui d'aquelles que no pots deixar, que t'esperona a continuar per alguna raó. És pot aconseguir això amb Llull? Jo crec que a partir d'algunes obres sí. S'aconseguirà? Ho dubto. Els mitjans de comunicació potser en parlaran -nosaltres inclosos-, se'n llegiran fragments, es dirà com n'era de genial, etc. Però, insisteixo, nous lectors? Que algú faci una enquesta quan arribi el 17.

divendres, 19 de febrer de 2016

amic i amat


Eguals coses son propinqüitat e llunyedat entre l'amic e l'amat; cor enaixí com mesclament d'aigua e de vi, se mesclen les amors de l'amic e l'amat; enaixí con calor e llugor, s'encadenen llurs amors; e enaixí com essència e ésser, se convenen e s'acosten.

dijous, 18 de febrer de 2016

amic i amat


Dubtà l'amic que son amat no li fallís a ses majors necessitats. Desenamorà l'amat son amic. Hac contrició, penediment, l'amic en son cor; e l'amat reté al cor de l'amic esperança, caritat; e als ulls llàgremes e plors, per ço que retornàs amor en l'amic.

dimecres, 17 de febrer de 2016

amic i amat


Ab senyals d'amor se parlaven l'amic e l'amat; e ab temor, pensaments, llàgremes e plors recomptava l'amic a l'amat sos llanguiments.

dimarts, 16 de febrer de 2016

amic i amat


Estava l'amic tot sol, sots l'ombra d'un bell arbre. Passaren hòmens per aquell lloc, e demanaren-li per què estava sol. E l'amic respòs que sol fo com los hac vists e oïts, e que d'abans era en companyia de son amat.

dilluns, 15 de febrer de 2016

amic i amat


Desirà l'amic soliditat, e anà estar tot sol per ço que hagués companyia de son amat, ab lo qual està tot sol entre les gents.

diumenge, 14 de febrer de 2016

amic i amat


Dos són los focs que escalfen l'amor de l'amic: la un és bastit de desigs, plaers, e cogitacions; l'altre és compost de temor, llanguiment, e de llàgremes e de plors.

dissabte, 13 de febrer de 2016

amic i amat


Propietat e comunitat s'encontraren, e es mesclaren, per ço que fos amistat e benvolença enfre l'amic e l'amat.

divendres, 12 de febrer de 2016

amic i amat

Tocava l'amic a la porta de son amat ab colp d'amor, esperança. Oïa l'amat lo colp de son amic ab humilitat, pietat, paciència, caritat. Obriren les portes deïtat e humanitat, e entrava l'amic veer son amat.

dijous, 11 de febrer de 2016

amic i amat


Les claus de les portes d'amor són daurades de consirers, sospirs e plors; e el cordó de les claus és de consciència, contrició, devoció, satisfació; e el porter és de justícia, misericòrdia.

dimecres, 10 de febrer de 2016

amic i amat


Ab ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs e de plors, esguardava l'amic son amat; e ab ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l'amat esguardava son amic. E l'aucell cantava lo plaent esguardament damunt dit.

dimarts, 9 de febrer de 2016

amic i amat


Llevà's matí l'amic, e anava cercant son amat; e atrobà gents qui anaven per la via, e demanà si havien vist son amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son amat fo absent a sos ulls mentals. Respòs l'amic, e dix: - Anc, pus hac vist mon amat en mos pensaments, no fo absent a mos ulls corporals, cor totes coses vesibles me representen mon amat.

dilluns, 8 de febrer de 2016

Saturn


Entenc que els seguidors de l'astrologia quedin decebuts amb la parquedat expositiva de Llull quan repassa el signes del zodíac. Molt més extens es mostra a l'hora d'escriure sobre el planeta (observeu que planeta és femení en els seus textos, gènere que el diccionari conserva actualment només per al significat de destí) que els regeix. Espero que el text següent deixi més satisfets els capricorns i aquaris:


Saturnus és de la complexió de la terra, significada per .C., e és masculí, diürnal e mal e és seu lo plom e lo dissabte e és senyor de Capricorn e Acari e fa son cors en .XXV. anys axí com lo Sol en un any.

Los astronomians apropien a Saturnus moltes propietats segons sa complexió e segons la speriència que han hagudes d'elles, mas no les proven. E jo, Ramon, vull parlar d'algunes d'elles segons l'encercament que fas ab los principis de la mia Art, e parlaré d'aquelles propietats que ells dien e ui'm paren veres. De les altres qui no han semblança de veritat segons les condecions que li donen, no vull parlar. E aquest procés propòs tenir en les altres planetes.

Saturnus és mal per ço car és de la complexió de la terra, qui és de mala complexió segons comparació de la complexió de l'àer, qui és de bona complexió per la sang qui és font de vida, e malencolia és font de mor.

E los hòmens qui naixen en la seua costil·lació són malencòlics e pelsants, per la ponderositat qui han de la terra e per l'aigua, q ui naturalment són greus; e per la natura de la ponderositat són constants e ferms en llurs apetits e prepòsits e naturalment gorden envés la terra. E han bona memòria per ço car l'aigua és restretiva e cóbesa e impressiva e ama les spècies fantàstiques e matemàtiques, e la terra és espès subject en què sóna la impressió de les spècies membrades; e per aiçò los hòmens malencòlics són disposts a haver grans scièncias per moltiplicació de moltes spècies, e per natura los hòmens malencòlics són sospitosos e preveuen de lluny per imaginació qui ab malencolia ha major proporció i concordança que ab altra complexió...

Per ço car Saturnus és de la terra, e la terra és seca i freda, són los hòmens qui són nats sotz Saturnus naturalment dislposts a esser llauradors e fan edificis grans, e naturalment han major apetita haver oficis qui més pertanyen a l'aigua o a la terra que a l'àer e lo foc.

Totes aquestes propietats e moltes d'altres han los hòmens simplement per Saturnus, mas si alguna planeta o planetes està en lo signe conjunta ab Saturnus con l'home neix en aquella costel·lació, adoncs se muden les natures e condicions per la conjunció e planetes qui participen en aquell signe; e d'aitals natures volem parlar breument segons que serà vijares per les antigues opinions e per los començaments d la Taula General. Emperò no volem parlar intensament en aquest lloc; or encare no havem parlat de les propietats de les altres planetes.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia
 

amic i amat


Demanaren a l'amic per què era son amat gloriós. Respòs:- Per ço cor és glòria. Digueren-li per què era poderós. Respòs: - Per ço cor és poder. Ni per què és savi: - Per ço cor és saviea. Ni per què és amable: - Per ço cor és amor.

diumenge, 7 de febrer de 2016

amic i amat


Cantava e plorava l'amic cants de son amat, e deia que pus ivaçosa* cosa és amor en coratge d'amador, que llamp en resplendor, ni tro en oïment; e pus viva és aigua en plor que en ondes de mar; e pus prop és sospir a amor que neu a blancor.

* ràpida

dissabte, 6 de febrer de 2016

amic i amat


Demanaren a l'amic si canviaria per altre son amat. Respòs, e dix: - E qual altre és mellor ni pus noble que sobiran bé, eternal, infinit en granea, poder, saviea, amor, perfecció?

divendres, 5 de febrer de 2016

amic i amat


Consirós anava l'amic en les carreres de son amat, e encepegà, e caec entre espines, les quals li foren semblants que fossen flors, e que son llit fos d'amors.

dijous, 4 de febrer de 2016

amic i amat


Digues, aucell que cantes d'amor al meu amat: Per què em turmenta ab amor, qui m'ha pres a ésser son servidor?  Respòs l'aucell: - Si no sostenies treballs per amor, ab què amaries ton amat?

dimecres, 3 de febrer de 2016

Aquari


Un altre cop que la gent deu estar frisosa perquè ja fa dies que hem entrat en el nou signe i no hi ha noticies d'aquari. Bé, tampoc és que aquesta vegada Llull es mostri gaire extens, potser més aviat decebedor..


De Acàrius

Acàrius ha la complexió d.A., per ço car enforteix en los corses humiditat i calor. E és signe qui és ficat, per ço car per sa natura estan los corses fermats e no han apetit e moviment. E és masculí, e del dia, e la sua planeta és Saturnus, e ha del cors de l'home les cames tro [fins] a les clavilles, e ha la seua regió en la terça part d'Egipte, e ha d'altres regions.

Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

amic i amat


Encercava l'amic devoció en los munts e en los plans, per veer si era servit son amat; e atrobà'n defalliment en cascú d'aquests llocs. E per açò cavà en la terra, si hi atrobaria lo compliment, pus que per terra devoció ha defalliment.

dimarts, 2 de febrer de 2016

amic i amat


Les condicions d'amor són que l'amic sia sofirent, pacient, humil, temorós, diligent, confiant, e que s'aventur a grans perills a honrar son amat. E les condicions de l'amat són que sia vertader, liberal, piadós, just, a son amic.

dilluns, 1 de febrer de 2016

amic i amat


Dix l'amic: -Turmenten-me los secrets de mon amat, com les mies obres los revelen, e cor la mia boca los té secrets e no els descobre les gents.